Kundernas tillfredsställelse med Fimea har ökat

© GettyImages/gilaxia

Fimeas kunder är allt nöjdare med Fimeas verksamhet. Enligt en färsk undersökning är helhetsbetyget 8,13 (på skalan 1–10), medan det i den föregående undersökningen år 2019 var 8,01.

Fimeas undersökning av kundtillfredsställelsen genomfördes i november–december 2022. Målgruppen för undersökningen var Fimeas kunder, samarbetspartner och intressegrupper. Målet var att kartlägga hur tillfreds de som uträttar ärenden hos oss är med vår verksamhet, vad de anser om oss och hur de uppfattar vår service. Samarbetsparter i genomförandet av undersökningen var Valve och Feelback.

Enkäten besvarades av 308 representanter för Fimeas intressegrupper från olika kundgrupper. Flest svar inlämnades av personer som arbetar vid hälso- och sjukvårdsenheterna, men vi fick också en hel del svar av sökande och innehavare av verksamhetstillstånd och försäljningstillstånd. 
I de allmänna frågorna som gällde hela Fimeas verksamhet bedömdes kontakt- och handlingsmodellerna, servicens smidighet, personalens kompetens och utveckling. Skalan var 5–1, där 5 = helt av samma åsikt och 1 = helt av annan åsikt. Utöver de allmänna frågorna fick svarspersonerna välja de funktioner eller tjänster som de var mest förtrogna med, om vilka de fick mer preciserade frågor. 

Fimea anses vara en tillförlitlig källa till läkemedelsinformation 

Fimea anses vara en tillförlitlig källa till läkemedelsinformation i Finland (4,49). Enligt svarspersonerna är Fimea också en nationellt aktiv påverkare inom läkemedelsområdet (4,12). Resultatet förbättrades klart både för nationella och internationella aktörer inom läkemedelsområdet jämfört med den föregående enkäten. Det största behovet av utveckling gäller skapandet av nya och innovativa handlingsmodeller (3,09), men även här har resultatet förbättrats jämfört med mätningen år 2019.

Enligt svarspersonerna uträttar de helst sina ärenden per e-post (67 %) och via e-tjänsterna (52 %). Fysiska besök och möten är särskilt populära bland representanter för organisationer och medlemmar i samarbetsnätverket. 

Fimeas personal anses ha en hög kompetens (4,06) och personalens kommunikationsfärdigheter (3,73) bedöms ha förbättrats jämfört med den tidigare mätningen. 

Tjänstens smidighet bör utvecklas

Då det gäller handlingsmodellerna får Fimea de bästa betygen för oberoendet (4,35), den ansvarsfulla skötseln av uppgifterna (4,17) och sakkunnigheten (4,13). Det största utvecklingsbehovet då det gäller handlingsmodellerna rör kännedomen om kundens verksamhetsmiljö (3,44).

Då det gäller servicens smidighet ligger medeltalet för alla påståenden under 4,0 och förbättringar behövs i synnerhet beträffande processernas smidighet (3,38) och de rätta personernas anträffbarhet (3,31). Anträffbarheten bedöms även ha försvagats jämfört med den tidigare mätningen. Även inriktningen av övervakningen på rätt saker bedöms nu vara svagare än tidigare.
Svarspersonerna fick också bedöma de funktioner som de är mest förtrogna med. Särskilt bedömningarna av huruvida anvisningarna och rådgivningen om kliniska läkemedelsprövningar och specialtillstånd var tillräckliga var bättre än vid den föregående mätningen. Däremot efterlystes bland annat tydligare och begripligare motiveringar till begäran om tilläggsutredning för försäljningstillstånd och inspektionsrapporter om medicintekniska produkter.

Som helhet upplevde svarspersonerna emellertid att Fimea utvecklats i en bättre riktning under det senaste året inom alla de bedömda delområdena.