Lääke75+ ja Kansallinen riskilääkeluokitus ovat Fimean tarjoamia tietotuotteita terveydenhuollon arkeen

© GettyImages/AleksandarNakic

Fimea edistää lääkitysturvallisuutta tarjoamalla näyttöön ja asiantuntijanäkemykseen perustuvia tietotuotteita terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi. Lääke75+ ja Riskilääkeluokitus tukevat terveydenhuollon ammattilaisia lääkehoidon suunnittelussa, aloittamisessa, seurannassa, aina siihen asti, kun lääkehoito lopetetaan. 

Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistiin keväällä

Fimea julkaisi huhtikuussa 2023 Kansallisen riskilääkeluokituksen. Luokitukseen kuuluvilla suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikein käytettynä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta niiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia. Luokitus auttaa tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön. Se tukee lääkehoitojen suunnittelua ja toteutusta sekä kliinistä päätöksentekoa. 

Luokitus on laadittu yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen, projektiryhmän asiantuntijoiden sekä Delfoi-tutkimukseen osallistuneiden asiantuntijapanelistien kanssa. Kansallinen riskilääkeluokitus oli julkisella lausuntokierroksella alkuvuodesta 2023. Fimea vastaa tietosisällön ylläpidosta ja koordinoi sen päivittämistä. 

Lääke75+ ollut käytössä jo kymmenen vuotta   

Lääke75+, jonka ylläpidosta Fimea vastaa, on ollut käytössä yli 10 vuotta. Lääke75+ ohjaa huomioimaan ikääntymiseen liittyvät muutokset lääkkeen valinnassa. Tietosisällön Lääke75+:aan tuottaa iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koottu työryhmä, joka tuottaa konsensusperiaatteella lääkeainekohtaisen luokan (A-D) ja tiiviin suositustekstin lääkkeen soveltuvuudesta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. 

Vuonna 2023 aloitettiin Lääke75+ tietotuotantoprosessin uudistaminen. Ylläpitoprosessi on ollut manuaalinen, ja siten altis virheille ja vienyt paljon työaikaa. Tietotuotantoprosessin uudistamiselle oli siis selkeä tarve. 

Tavoitteena parantaa tietotuotteiden käytettävyyttä ja tunnettuutta 

Lääke75+:n ja Riskilääkeluokituksen kehittämisprojekti tehtiin yhteistyössä Solitan kanssa. Projektissa kehitettiin tietotuotteiden tietotuotantoa ja kehitettiin uusia digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita. Kehitystyön tavoitteena oli molempien tietotuotteiden tietosisällön parempi saatavuus niiden loppukäyttäjille esimerkiksi tarjoamalla integrointimahdollisuutta muihin järjestelmiin. Lisäksi parannettiin tietosisältöjen laatua ja rakenteisuutta. 

Kehittämistyön pohjana toimivat alun palvelumuotoiluvaiheessa eri sidosryhmille, kuten tietotuotteiden loppukäyttäjille, toteutetut haastattelut. Haastatteluissa kuultiin laajasti tiedon hyödyntäjien kokemuksia sekä tunnistettiin tiedon tuottamiseen liittyviä uusia tarpeita.
Syksyn aikana aloitettiin myös tietotuotteiden brändityö viestintäkumppani Valve Brandingin kanssa. Tavoitteena on parantaa Lääke75+:n ja Riskilääkeluokituksen tunnettuutta. Lisäksi päivitimme tuotteiden visuaalista ilmettä.

Kehittämisprojekti paransi tietotuotantoprosesseja ja kehitti työskentelymenetelmiä
Lääke75+ osalta kehittämisprojektissa keskityttiin sujuvoittamaan asiantuntijatyöryhmän työskentelyä. Projektissa kehitettiin tietotuotannon työskentelymenetelmiä ja automatisoitiin manuaalisia tietotuotantoprosesseja. Lopputuloksena syntyi uusi työskentelyalusta, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2023. 

Uudella tietotuotantoprosessilla pystytään takaamaan entistä parempi ja laadukkaampi tietosisältö sekä vähentämään tietotuotannon haavoittuvuutta ja päivittämiseen tarvittavaa resurssia.  Tiedon rakenteellisuuden parantaminen edistää tiedon integroitavuutta muihin terveydenhuollon sovelluksiin ja tietokantoihin. 

Riskilääkeluokituksen laaja tietosisältö saatiin rakenteistettua kehittämisprojektin aikana niin, että se oli siirrettävissä Fimean ylläpitämään lääkevalmiste- ja myyntiluparekisteri Sagaan. Tietosisällön vieminen Sagaan mahdollistaa rajapinnan muodostamisen ja näin tiedon helpon käytön ja integroimisen muun muassa Fimean lääkehakuun.

Tietotuotteet tukevat hyvinvointialueiden lääkitysturvallisuustyötä

Fimean tarjoamien tietotuotteiden avulla hyvinvointialueiden johdolla sekä terveydenhuollon ammattilaisilla on ajantasaista näyttöön perustuvaa tietoa työnsä tueksi. Johdolla on keskeinen rooli hyvän turvallisuuskulttuurin luomisessa. Lääkitysturvallisuustyössä näkökulma tulisi siirtää syyllisten etsimisestä (yksilönäkökulmasta) laajempaan toiminnan kehittämiseen (järjestelmänäkökulma). Lääkitysturvallisuuden varmistaminen on moniammatillinen ja monelle tasolle ulottuva prosessi, ja lopulta myös lääkkeen käyttäjän vastuulla, kun hän toteuttaa lääkehoitoaan itse. 

Huolellisella toiminnan suunnitelulla ja henkilöstön koulutuksella voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta. Henkilöstön perehdyttäminen ja ohjaaminen tietotuotteiden käyttöön auttaa valitsemaan turvallisempia lääkkeitä iäkkäiden käyttöön ja ehkäisemään riskilääkkeisiin liittyviä vaaratapahtumia.

Lue lisää:

Lääke75+ (fimea.fi)

Kansallinen riskilääkeluokitus (fimea.fi)