Asiakkaiden tyytyväisyys Fimeaan kasvanut

© GettyImages/gilaxia

Fimean asiakkaiden tyytyväisyys Fimean toimintaa kohtaan on kasvanut. Kokonaisarvosana on tuoreen tutkimuksen mukaan 8,13 (asteikko 1–10), kun se edellisessä vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa oli 8,01.

Fimean asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin marras–joulukuussa 2022. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Fimean asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Tavoitteena oli kartoittaa kanssamme asioivien tyytyväisyyttä, mielipidettä ja käsityksiä toiminnastamme. Yhteistyökumppaneina tutkimuksen toteuttamisessa olivat Valve ja Feelback.

Kyselyyn vastasi 308 Fimean sidosryhmien edustajaa eri asiakasryhmistä. Eniten vastauksia antoivat terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevät, myös toimilupien ja myyntilupien hakijoilta ja haltijoilta saimme hyvin vastauksia. 

Yleisissä koko Fimean toimintaa koskevissa kysymyksissä arvioitiin yhteydenpito- ja toimintatapoja, palvelun sujuvuutta, henkilöstön osaamista ja kehittymistä. Asteikko oli 5–1, jossa 5= täysin samaa mieltä ja 1= täysin eri mieltä. Yleisten kysymysten lisäksi vastaajat saivat valita itselleen tutuimmat toiminnot tai palvelut, joista heille esitettiin tarkentavia kysymyksiä. 

Fimeaa pidetään luotettavana lääketiedon lähteenä 

Fimeaa pidetään luotettavana lääketiedon lähteenä Suomessa (4,49). Vastaajien mielestä Fimea on myös kansallisesti aktiivinen lääkealan vaikuttaja (4,12). Tulos niin kansallisesti kuin kansainvälisesti aktiivisen lääkealan vaikuttajan osalta parantui selvästi edelliseen kyselyyn verrattuna. Eniten kehitettävää on uusien ja innovatiivisten toimintatapojen luomisessa (3,09), mutta tässäkin tulos on parantunut vuoden 2019 mittaukseen nähden.

Vastaajien mielestä selvästi mieluisimmat asiointitavat ovat sähköposti (67 %) ja sähköinen asiointi (52 %). Tapaamiset ja kokoukset ovat erityisesti järjestöjen edustajien ja yhteistyöverkoston jäsenten suosiossa. 

Fimean henkilöstön osaamista pidetään korkeatasoisena (4,06) ja henkilöstön viestintätaitojen arvio (3,73) on parantunut aiempaan mittaukseen verrattuna. 

Palvelun sujuvuutta tulee kehittää

Toimintavoissa Fimea saa parhaat arviot riippumattomuudessa (4,35), tehtävien vastuullisessa hoitamisessa (4,17) sekä toimimisessa asiantuntevasti (4,13). Toimintatavoissa on eniten kehitettävää asiakkaan toimintaympäristön tuntemisessa (3,44).

Palvelun sujuvuuden kohdalla kaikkien väittämien keskiarvo jää alle 4,0 ja erityisesti parannettavaa on prosessien sujuvuudessa (3,38) sekä oikean henkilön tavoitettavuudessa (3,31). Tavoitettavuuden arvosana on myös heikentynyt verrattuna aiempaan mittaukseen. Myös valvonnan kohdentaminen oikeisiin asioihin saa nyt heikomman arvion kuin aiemmin.

Vastaajat saivat arvioida myös itselleen tutuimpia toimintoja. Erityisesti arviot kliinisistä lääketutkimuksista ja erityisluvista annettu ohjeistuksen ja neuvonnan riittävyydestä nousivat edelliseen mittaukseen verrattuna. Parannusta sen sijaan kaivattiin mm. myyntilupien lisäselvityspyyntöjen perusteluiden sekä lääkinnällisten laitteiden tarkastusraporttien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Kokonaisuutena vastaajat kuitenkin kokivat Fimean kehittyneen parempaan suuntaan viimeisen vuoden aikana kaikilla arvioiduilla osa-alueilla.