Vastuullisuus Fimealla - vastuullisuusraportti 2021

Animaatiokuva kahdesta henkilöstä piirtämässä sydändä maapalloon.
© GettyImages/Irina Strelnikova

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäviä ovat lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden sekä lääkehuollon lupa- ja valvontatehtävät, lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea vastaa lääkehoitojen arvioinnista sekä koordinoi siihen liittyvää yhteistyötä. Fimean tehtävänä on myös kehittää lääkealan kansainvälistä vaikuttavuutta ja tehdä yhteistyötä erityisesti Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa. Lisäksi Fimea huolehtii lääkehuollon yleisestä varautumisesta Suomessa.

Fimean työn yhteiskunnallinen vastuu pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja tähtää väestön hyvinvoinnin sekä palvelujen ja etuuksien turvaamiseen kestävällä tavalla. Fimea luo edellytykset lääkejakelun katkeamattomalle toiminnalle sekä turvallisten, vaikuttavien ja kohtuuhintaisten lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuudelle koko maassa. Fimean tavoitteena on parantaa väestön lääkehuollon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta, edistää lääkkeiden järkevää käyttöä sekä vahvistaa lääkkeisiin liittyvää osaamista ja lääkitysturvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eläinlääkäreiden tarpeisiin vastaaminen on ensiarvoinen vastuullisuustavoite viranomaistehtävissämme. Hyvinvoinnin edistäminen eli sosiaalinen kestävyys sekä ympäristön ja talouden kestävyys ohjaavat arviointi-, kehittämis-, tutkimus- ja valvontatoimintaamme.

Vastuullisuus osana Fimean strategiaa

Fimea uudisti vuonna 2021 strategiansa. ”Kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen” -strategian tavoitteet ovat:

 • Palveleva asiantuntijuus
 • Sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri
 • Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus

Strategian tavoitteiden mukaisesti Fimea kehittää organisaatiota ja sen toimintatapoja siten, että Fimean asiantuntijuus ja virastoon kertyvä tieto vastaavat laajasti eri asiakastarpeita. Myös vastuullisuus haluttiin liittää osaksi uutta strategiaa, koska valtionhallinnon toimijoilla on tärkeä tehtävä kestävän kehityksen edistämisessä.

Fimea on sitoutunut edistämään toiminnassaan globaaleja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030 -ohjelma), jotka ohjaavat maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä. Tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä ja vastuu tähän pääsemisestä on maiden hallituksilla. Osana yhteiskuntaa myös Fimea haluaa toiminnallaan sekä edistää tavoitteiden saavuttamista (toiminnan kädenjälki) että vähentää niihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia (toiminnan jalanjälki).

Fimeassa aloitettiin maalis–huhtikuussa 2021 vastuullisuustyöryhmän toimesta vastuullisuuden ja vaikuttavuuden kartoitustyö. Vastuullisuustyöryhmän työstä vastasi talousjohtaja. Vastuullisuusryhmän jäseninä toimivat taloushallinnon lisäksi substanssiprosessien, kehittämisen ja viestinnän asiantuntijat. Tarkoitus oli löytää 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista voidaan Fimean ydintoiminnalla merkittävimmin edesauttaa. Kartoitus tehtiin tutkimalla ensin toiminta-alueittain, mitä alatavoitteiden mukaista toimintaa Fimean kustakin prosessista löytyy. Lopuksi tarkasteltiin, minkä YK:n tavoitteiden alle toiminta keskittyy, missä toiminnoissa Fimean rooli on tärkeä sekä missä tunnistettiin uusia mahdollisuuksia. Lisäksi Fimeassa aloitti vuonna 2021 ympäristöasioiden asiantuntijatyöryhmä, joka ottaa oma-aloitteeseen käsittelyyn ympäristövaikutuksiin liittyviä kysymyksiä ja pyrkii osaltaan jakamaan tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista.

Fimea tunnisti toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta neljä olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi erityisesti vaikuttaa:

 • Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 • Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 • Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 • Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

YK:n kestävän kehityksen ikoni tavoite kaksi: ei nälkää.    YK:n kestävän kehityksen ikoni tavoite kolme: terveyttä ja hyvinvointia.   YK:n kestävän kehityksen ikoni tavoite yhdeksän: kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.   YK:n kestävän kehityksen ikoni tavoite 12: vastuullista kuluttamista.

Valmistelussa todettiin lisäksi, että tavoite 17 yhteistyö ja kumppanuus on syytä jatkossa liittää vahvemmin osaksi työ- ja toimintatapoja.

Näistä valituista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja strategiasta muodostettiin Fimean vastuullisuuslinjaukset:

 • Kestävää hyvinvointia turvallisilla ja vaikuttavilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla
 • Kestävää hyvinvointia ja taloutta järkevällä lääkkeiden käytöllä
 • Toimiva lääkejakelu
 • Vaikuttava valvonta