Potilasneuvottelukunta luo uutta vuorovaikutusta potilasjärjestöjen ja Fimean välillä

Neljä miestä istuu työpöydän ääressä kokoustamassa.
© GettyImages/skynesher

Lääkkeen käyttäjiä ja heitä edustavia potilasjärjestöjä on ollut mukana Fimean koordinoimassa Kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa jo vuodesta 2012 lähtien.  Pitkät perinteet potilasjärjestöyhteistyöllä on myös Euroopan lääkevirastolla (EMA), jonka kautta Fimea sai ohjeistusta ja kannustusta käynnistää omaa virastokohtaista toimintaa. Samoin Ruotsin lääkevirastolla on ollut potilas- ja kuluttajaneuvottelukunta jo vuodesta 2017 lähtien.

Fimean potilasneuvottelukunnan lähtölaukauksena toimi kesäkuussa 2019 järjestetty keskustelutilaisuus, jossa Fimea selvitti potilas- ja vammaisjärjestöjen kiinnostusta perustettavan uuden neuvottelukunnan toimintaan.

Tiedon välittäminen järjestöjen omissa kanavissa heidän kohderyhmilleen on yksi järjestöjen tehtävistä, ja siihen he kaipaavat luotettavaa lääketietoa sekä selkeitä ja ymmärrettäviä viestejä. Koronapandemia on entisestään lisännyt kansalaisten kiinnostusta lääkehoitoja kohtaan, ja viestinnän oikea-aikaisuudella ja laadulla on merkitystä.

Fimean potilasneuvottelukunnan tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja tiedonkulkua potilasjärjestöjen ja Fimean välillä.  Potilasneuvottelukunnan toiminta keskittyy ensisijaisesti viraston toimintojen ja tehtävien avaamiseen sekä potilasjärjestöjen kuulemisiin.

Ensimmäinen toimikausi käynnistyi koronapandemian varjossa

Neuvottelukunnan ensimmäinen kaksivuotinen toimikausi käynnistyi tammikuussa 2020. Toiminnassa on mukana 15 potilasjärjestön edustajaa ja Fimean virkamiehiä jokaisesta viraston prosessista.

Potilasneuvottelukunnan ensimmäinen tapaaminen järjestettiin maaliskuussa 2020. Tapaaminen jouduttiin vaihtamaan etäyhteydellä pidettäväksi koronapandemian julistamisen ja etätyösuositusten voimaan tulemisen vuoksi. Tapaamisen ajankohtaisiksi aiheiksi nousivat Fimean rooli koronapandemiassa sekä jo pidempään jatkuneet lääkkeiden saatavuushäiriöt.

Neuvottelukunnan toinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2020. Tapaamisen teemoiksi nousivat lääkkeen tie myyntiluvasta asiakkaalle, Fimean viestintä ja koronapandemian ajankohtaiskatsaus nenä-suusuojaimien, kirurgisten maskien ja koronavirustestien osalta. Tapaamisen ennakkotehtävässä järjestöt saivat pohtia ja tuoda esiin näkökulmaansa siitä, miten Fimea tavoittaisi ja palvelisi paremmin eri potilasryhmiä.

Neuvottelukunta toimii myös tapaamisten välissä. Neuvottelukunnan tapaamiset suunnitellaan jäsenten toiveet ja tarpeet huomioiden. Suunnittelutyöhön valitaan pienryhmä, jossa on edustus sekä Fimean asiantuntijoista että potilasjärjestöjäsenistä. Pienryhmän kokoonpano vaihtelee tapaamisten aiheiden mukaan.

Fimea sai kesällä 2020 arvokasta, suoraa palautetta neuvottelukunnan potilasjärjestöjäseniltä Fimean verkkosivuston Kansalaisen lääketieto -osion sisällöistä. Osiota uudistettiin palautteen perusteella alkusyksyn aikana, ja Fimea kiittää järjestöjä avusta.

Neuvottelukunnan kokoonpano uudistuu kahden vuoden välein. Tavoitteena on, että kolmasosa eli noin viisi potilas- ja vammaisorganisaatiota vaihtuu kahden vuoden välein. Saman organisaation jäsenyys voidaan uudistaa kahden vuoden välein enintään kuudeksi vuodeksi peräkkäin. Neuvottelukunnan toimintaan kaudelle 2022‒2023 voi hakea syyskuussa 2021.

Lisätietoa:

Sic! -artikkeli 4/2020

Fimean potilasneuvottelukunta verkkosivuilla

Lääkeinformaatioverkosto uudistettuna uudelle strategiakaudelle 2021-2026

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto perustettiin vuonna 2012 toteuttamaan lääkeinformaatiostrategiaa ”Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön – Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020”.  Fimea on koordinoinut Lääkeinformaatioverkoston työtä ja jokainen jäsenorganisaatio on tuonut verkostoon oman työpanoksensa ja resurssinsa. Verkosto arvioi toimintaansa ja tuloksiaan strategiakauden lopussa.

Lääkeinformaatiostrategia ja -verkosto on koettu todella onnistuneeksi. Lääkeinformaatioverkosto on mahdollistanut yhteistyön ja se on toiminut aktiivisesti tuottaen esimerkiksi yhteisiä Laadukas lääkeinformaatio -materiaaleja. Lääkeinformaatiostrategian myötä muun muassa potilasjärjestöt on tunnistettu tärkeäksi yhteistyökumppaniksi lääkeinformaation tuottamisessa ja välittämisessä, mikä on avannut järjestöille uudenlaista toimintakenttää ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Lääkeinformaatioverkostosta on muodostunut Suomen laajin lääkealan verkosto, jossa on ollut 60 organisaatiota seitsemässä työryhmässä. Työ nähdään arvokkaaksi ja uudistuneeseen verkostoon on hakenut mukaan toimijoita entistä enemmän, kertoo verkoston koordinaattori Päivi Kiviranta.

Lääkeinformaatiostrategia 2021–2026 on julkaistu alkuvuodesta 2021 ja verkoston eri työryhmät aloittavat työnsä uudessa kokoonpanossa.

Lisätietoa:

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön ‒ Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 (pdf)

Laadukas lääkeinformaatio -materiaalit Fimean verkkosivuilla

Lääkeinformaation kehittäminen Fimean verkkosivuilla