Lääketietovarantoselvitys: tähtäimessä tiedon saatavuus ja saavutettavuus

Ohjelmointikoodia ja numeroita.
© GettyImages/monsitj

Kokosimme vuoden 2020 aikana selvitysraportin kansallisen lääketietovarannon kehittämisestä. Selvitys tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta, ja se on osa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa.

Lääkevalmisteen tietoja tarvitaan lääkevalmisteen elinkaaren ja lääkehoidon kaikissa vaiheissa

Kansallinen lääketietovaranto tarkoittaisi toteutuessaan viranomaisen ylläpitämää tietovarantoa, joka kokoaisi eri viranomaisten tietovarannoissa olevat lääkevalmisteen tiedot.

Lääkevalmisteen tietoja on hyvin monenlaisia. Lääketietovarannon kehittämisen näkökulmasta keskeisiä ovat tuoteinformaatio ja muut lääkevalmisteeseen liittyvät dokumentit, erilaiset ydintiedot, koodistot, luokitukset ja standardit sekä tapahtumatyyppinen ja analyyttinen data.

  • Tuoteinformaatio tarkoittaa valmisteyhteenvetoa, pakkausselostetta ja myyntipäällysmerkintöjä. Esimerkki muista dokumenteista ovat lääketurvatiedotteet.
  • Ydintiedot tarkoittavat sellaista dataa, jota tarvitaan esimerkiksi apteekki-, asiakas- ja potilastietojärjestelmissä. Esimerkkejä ydintiedoista ovat erilaiset lääkevalmisteen perustiedot kuten kauppanimi ja vahvuus, hinta- ja korvattavuustiedot sekä erilaiset luokittelutiedot kuten biosimilaarivalmiste.
  • Esimerkki tapahtumatyyppisestä ja analyyttisestä datasta on kulutustiedot kuten tukkumyyntidata ja niihin perustuvat tilastot ja indikaattorit.

Lääkevalmisteen tiedolla on keskeinen merkitys esimerkiksi lääkeinformaation lähteenä ja erilaisten apteekki-, asiakas- ja potilastietojärjestelmien taustalla sekä lääkeyritysten, viranomaisten, lääketukkukauppojen toiminnanohjausjärjestelmissä ja tiedonhallinnassa.

Lisäksi monen uuden liiketoiminnan tai palvelun ja niihin liittyvien teknologisten ratkaisujen tehokas käyttö on riippuvaista rakenteisen, standardimuotoisen, ajantasaisen, kattavan ja laadukkaan tiedon saatavuudesta.

Selvitys kuvastaa pitkäaikaista lääketiedon kehityshistoriaa ja lähivuosien uudistamistarpeita

Kehittämistyötä, joka liittyy viranomaisten lääkevalmisteen tiedon hallintaan ja ottaa huomioon erityyppiset asiakastarpeet ja käyttötarkoitukset, ei ole kansallisesti koordinoitu.

Teimme kevään ja kesän aikana sidosryhmille verkkokyselyn ja haastatteluita, jotka vahvistivat käsitystämme siitä, että lääkevalmisteita koskevan tiedon hajanaisuus eri viranomaisten tietovarannoissa vaikeuttaa tietojen tehokasta hyödyntämistä. Lisäksi tiedostojen formaattiin ja tiedon rakenteeseen liittyvät puutteet aiheuttavat ongelmia tiedon siirtymisessä eri organisaatioiden ja tietojärjestelmien välillä.

Kun tiedossa on puutteita tai ongelmia sen alkulähteellä, monet tahot joutuvat tekemään päällekkäistä, pahimmillaan manuaalista työtä tiedon jalostamiseksi käyttökelpoiseen muotoon.

Jaoimme kansallisen lääketietovarannon kehittämistä käsittelevän selvitysraportin kolmeen osioon.

  1. Ensimmäisessä osassa kuvaamme lääkevalmisteeseen liittyvän tiedon hallinnan ja jakamisen nykytilaa sekä siihen liittyviä ongelmia sekä keskeisiä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja strategioita.
  2. Toisessa osassa muodostamme kokonaiskuvan siitä, miten nykytilaan liittyviä haasteita voitaisiin parhaiten ratkaista kansallisen lääketietovarannon avulla.
  3. Kolmannessa osassa esitämme toimenpide-ehdotukset ja alustavan toimenpiteiden kehittämispolun.

Selvitysraportti on lähtökohta tarkemmalle lääketietovarannon toteutuksen määrittelylle ja suunnittelulle

Joulukuussa 2020 STM:öön palauttamamme selvitysraportin keskeinen ehdotus on, että kansallisen lääketietovarannon kehittämiseksi tulisi aloittaa yhteinen projekti, joka kokoaisi kehitystyöhön keskeiset virastot: Fimean lisäksi Kelan, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Lääkkeiden hintalautakunnan.

Kehitystyötä ei lähtökohtaisesti tulisi pilkkoa perusorganisaatioiden mukaan, vaan tavoitteena tulisi olla poikkiorganisatorinen mahdollisimman monia käyttötarpeita palveleva kokonaisuus.

Kansallisen lääketietovarannon avulla haluaisimme tehostaa viranomaisissa lääkevalmisteen tiedon tuotantoon, hallintaan ja jakamiseen liittyviä prosesseja ja palveluita. Tietovarannon hyötytavoitteet liittyvät laadukkaan ja käyttäjien tarpeita vastaavan tiedon parempaan saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Yhteistyöllä edistämme rationaalisen lääkehoidon toteutumista ja lääkehoitoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta. Lisäksi haluamme varmistaa lääkevalmisteen tietojen saatavuuden uudenlaisten sähköisten terveyspalvelujen sekä sovellus-, teknologia-, automaatio- ja robotiikkaratkaisujen kehittämisessä. Selvityksessä ehdottamiemme toimenpiteiden edistäminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä, ja ne toteutuisivat monen vuoden kehityskokonaisuutena.

Lue lisää:

Lääketietovarannon selvitys