Lääketietovarannon selvitystyö jatkui

Lääkelan aiheita koskeva virtuaalinen esitys.
© GettyImages/NanoStockk

Fimean tehtävät, palvelut ja toiminta koostuvat suurelta osin lääkevalmisteisteiden tiedoista sekä tietoa tuottavien ja käyttävien asiantuntijoiden työstä. Myös lukuisat muut viranomaiset ja lääketeollisuuden toimijat tuottavat, tallettavat, käyttävät ja jakelevat lääkevalmisteen tietoja.

Lääketietovarannon selvityskokonaisuudessa tavoitteena on laadukkaan ja käyttäjien tarpeita vastaavan tiedon parempi saatavuus ja saavutettavuus. Lisäksi tavoitteena on tukea tiedonhallinnan keinoin yhteistyötä, joka edistää rationaalisen lääkehoidon toteutumista sekä lääkehuoltoon ja lääkemarkkinaan liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta.

Selvitystyö on osa lääkeasioiden uudistusta

Lääketietovarannon toimintaedellytysten selvittäminen ja lääkevalmisteiden tiedonhallinnan kehittämistarpeiden kirkastaminen sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön lääkeasioiden uudistus -hankkeeseen.

Fimea tuotti lääketietovarannon jatkotyön STM:n toimeksiannosta vuoden 2021 aikana. Työn tavoite oli tarkentaa lääketietovarannon lähtökohtia täydentäen aikaisempaa selvitystä (STM raportteja ja muistioita 2021:3).

Yhteinen tietovaranto lääkevalmisteen tiedoille

Toteutuessaan lääketietovaranto koostaisi eri viranomaisen tehtäviin ja palveluihin liittyviä tietoaineistoja lääkevalmisteista, kasvirohdosvalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Nykytilassa usein toimijoiden tarvitsemat lääkevalmisteen tiedot ovat hajallaan eri toimijoiden tietovarannoissa, mikä vaikeuttaa tietojen hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa.

Lääketietovaranto olisi useiden toimijoiden käyttöön suunniteltu ja ylläpidetty tietovaranto, jonka tiedot olisivat hyödynnettävissä erityisesti lääkehoidon ja -logistiikan erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä ohjauksen, valvonnan, varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Ehdotus lääketietovarannon päätietoryhmistä on kuviossa.

Kansallinen lääketietovaranto. Lääkehoidin ja -logistiikan tiedot, ohjauksen tiedot, riskilääkeluokitukset ja ympäristöluokitukset,

Lääkehoidon ja logistiikan tietoja tarvitsevat niin lääkkeiden käyttäjät kuin eläinten omistajat, lääkkeen määrääjät, apteekkihenkilöstö sekä muut lääkehoidon toteutukseen osallistuvat ammattihenkilöt. Lisäksi lääkehoidon ja logistiikan tietoja hyödyntävät muun muassa apteekki- sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmätoimittajat, muut terveysteknologiayritykset, lääketietokannan välittäjät, annosjakeluyksiköt, apteekit, viranomaiset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, hyvinvointialueet ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut kuten Kanta-palvelut.

Ohjauksen tietojen osalta saman tietopohjan ja tilannekuvan tulisi palvella sekä ohjauksen tarpeita kansallisella tasolla että palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä tietojohtamisen tarpeita hyvinvointialueilla.

Tavoitteena yhteinen toimintamalli

Lääketietovarannon jatkotyö sisältää ehdotuksen tietovarannon toimintamallista sekä vaiheistetusta ja valtuutetusta kehittämispolusta. Toimintamallin avulla kuvataan lääketietovarannon tavoitetilan toiminnalliset rakenteet, mukaan lukien lääkevalmisteen tiedon tuottamiseen ja hallintaan liittyvät keskeiset toimijat ja toimintaprosessit, lääketietovarannon palvelut sekä palveluiden käyttötarkoitukset ja asiakaskunta.

Yhteinen tietovaranto ja yhdessä sovittu toimintamalli loisivat edellytyksiä ajantasaisille, eheille ja käyttäjien tarpeita vastaaville tietoaineistoille ja palveluille. Lisäksi yhteinen toimintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri konkretisoivat toimia, joita tarvitaan varmistamaan viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi.

Selvitystyö jatkuu vuonna 2022

Työskentely jatkuu lääketietovarannon ratkaisukuvauksen sekä muutosvaikutusten ja kustannushyötyarvioinnin osalta. Laaja-alaisena tavoitteena on muodostaa kattava perusta kansalliseen päätöksentekoon lääketietovarannon toimeenpanosta ja lääkevalmisteen tiedonhallinnan kehittämisestä lähivuosina ja pitkällä tähtäimellä.

Lue lisää

Lääketietovarannon jatkoselvitys: Lääketietovarannon toimintaedellytykset valtakunnallisena palveluna (Julkaisuarkisto Valto)

Tutustu myös:

Lääketietovarantoselvitys: tähtäimessä tiedon saatavuus ja saavutettavuus (vuosikertomus 2020)