Fimea fortsatte att främja läkemedelssäkerheten och säker läkemedelsbehandling

© GettyImages/Pekic

Under 2022 fortsatte Fimea att producera läkemedelsinformation på många olika sätt för både medborgare och yrkesutbildade inom läkemedelsbehandling. Målet med verksamheten är att främja läkemedelssäkerheten för finländare och personer som bor i Finland samt genomförandet av en säker läkemedelsbehandling. 

Förankringen av Säker läkemedelsbehandling-handboken fortsatte 

Arbetet med att sprida och förankra den uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling som publicerades i februari 2021 fortsatte som ett projekt som koordinerades av Fimea tillsammans med regionförvaltningsverken, Valvira och SHM samt i samarbete med Patient- och klientsäkerhetscentret. Handboken är en rekommendation som har till mål att stödja de enheter som genomför läkemedelsbehandling i arbetet med att trygga säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Den nya handboken utvidgar rekommendationerna tydligare än tidigare även utanför social- och hälsovården. En mall för en plan för läkemedelsbehandling bifogas handboken.

I början av 2022 publicerade Fimea fyra videor som presenterar handboken och stöder ämnesområdet samt infografen "Checklista för genomförande av läkemedelsbehandlingsplanen". Vanliga frågor och svar finns som stöd för användningen av handboken på Fimeas webbplats.  

Fimea inledde projektet för att utarbeta en nationell klassificering av riskläkemedel

I samband med genomförandet av handboken Säker läkemedelsbehandling framkom ett behov av en nationell klassificering av riskläkemedel, för vars utarbetande Fimea inledde ett projekt våren 2022. Klassificeringen har beretts tillsammans med en expertpanel med delfoi-metoden under hösten 2022. Klassificeringen är på offentlig remiss i början av 2023. Målet är att publicera den nationella klassificeringen av riskläkemedel under våren 2023.

Tydligt och flerspråkigt material för läkemedelsanvändare 

Handboken Anvisningar för säker läkemedelsbehandling är lättlästa anvisningar för läkemedelsanvändare om säker användning av läkemedel och uträttande av ärenden på apoteket. Handboken som producerats inom det nationella nätverket för läkemedelsinformation och som redan tidigare publicerats av Fimea har uppdaterats på finska och svenska samt dessutom publicerats som en helt ny engelskspråkig version i början av 2022. Materialet kommunicerades som en del av kommunikationen på Läkemedelsdagen den 17 mars 2022.

Handboken innehåller praktiska och tydliga anvisningar om till exempel dosering av läkemedel, uppföljning av hur läkemedelsbehandlingen lyckas och tillförlitliga källor till läkemedelsinformation.

Handboken innehåller praktiska och tydliga anvisningar om till exempel dosering av läkemedel, uppföljning av hur läkemedelsbehandlingen lyckas och tillförlitliga källor till läkemedelsinformation. I handboken beskrivs dessutom hur läkemedel ersätts, vad som avses med läkemedelstak eller läkemedelsutbyte och hur man kan uträtta ärenden för någon annans räkning på apoteket. Selkokeskus har godkänt den finskspråkiga texten som lättläst språk och gett tillstånd att använda logotypen för lättläst text i guiden.

Det centrala innehållet i Selko-handboken har sammanställts i tre sammandrag för olika målgrupper som bor i Finland och har översatts till flera olika språk. Behovet av ett flerspråkigt och lättfattligt material i anslutning till användningen av läkemedel lyftes fram i nätverket för läkemedelsinformation, där gruppen Läkemedelsanvändare aktivt arbetade med att utarbeta materialet. De flerspråkiga sammanfattningarna gick också igenom användartestningen för personer med språket som modersmål. Handböckerna och sammandragen finns på Fimeas webbplats. Sammanfattningarna publicerades i samband med Läkemedelsdagen den 17 mars 2022. 

Faktablad som stöd för läkemedelsrådgivning för äldre

Läkemedelssäkerheten för äldre personer som bor hemma är förknippad med utmaningar som kan förebyggas genom rådgivning och handledning. Enbart rätt medicinering som ordinerats av läkare räcker inte, utan man måste också se till att läkemedelsbehandlingen genomförs med tillräcklig noggrannhet. Om läkemedelsbehandlingens säkerhet äventyras kan det även orsaka allvarliga biverkningar. Hemma äventyras läkemedelssäkerheten vanligtvis under förvaringen eller när läkemedel tas.

Som ett nytt verktyg för rådgivning om läkemedelssäkerhet för äldre utarbetade Fimea tillsammans med THL faktablad om läkemedelssäkerhet, som fritt kan användas för rådgivning till äldre personer och deras anhöriga. Det ena bladet riktar sig till äldre personer som bor hemma och det andra till deras närståendevårdare.

Bladet ger anvisningar om när läkemedelssäkerheten kan äventyras och hur den kan förbättras hemma. Dessutom finns det flera källor för tilläggsinformation på bladen. De kan användas som stöd för rådgivningen som webbversion eller vid behov skrivas ut i pappersform till äldre personer eller deras anhöriga.

Läs mer:

Säker läkemedelsbehandling (www.fimea.fi) 

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling (www.fimea.fi) 

Turvallinen lääkehoito – iäkkäät. Tiedä ja toimi. THL 2022 (www.julkari.fi)

Trygg läkemedelsbehandling för äldre : närståendevårdare Faktablad THL 2021 (www.julkari.fi)

Tiedä ja toimi -kortit tukevat ikäihmisten lääkitysturvallisuutta (Sic!-webbtidning)