Fimea kehittyi ja vaikutti EU-projektitoiminnan kautta

Paljon ihmisiä kävelee kaupungilla.

© GettyImages/Drazen

Euroopan komissio ja sen alaiset virastot tukevat jäsenmaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -toimintaa tarjoamalla monia erilaisia projektirahoitusmuotoja EU:n politiikkatavoitteiden mukaisesti. Rahoitusta voidaan myöntää myös julkisen hallinnon ja viranomaistoimintojen kehittämiseen. Fimea on aktiivisesti hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja pystynyt kasvattamaan EU-projektisalkkunsa kokoa.

Merkittävin komission kauden 2021–2027 rahoitusohjelmista on Horisontti Eurooppa 95,5 miljardin budjetillaan. Ohjelman tavoitteena on edistää tieteellistä huippuosaamista ja innovaatiotoimintaa, ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja kehittää Euroopan taloudellista kilpailukykyä kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavien TKI-hankkeiden kautta. 

Toinen huomionarvoinen rahoitusväline on EU4Health-ohjelma, joka tarjoaa 5,3 miljardia euroa terveysalan tukemiseksi vuosille 2021–2027. Ohjelman tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä ja terveysalan järjestelmien yhteensopivuutta EU:ssa sekä lisätä terveysalan tietämyksen jakamista, parantaa kansalaisten terveysvalmiuksia ja vähentää terveyseroja EU:ssa. EU4Health-ohjelma tarjoaa rahoitusta kansainvälisille terveysalan hankkeille, tutkimukselle ja valmiusvarautumiselle terveyskriiseihin.

Lisäksi Euroopan komissio tarjoaa jäsenmaille teknistä tukea TSI-ohjelmalla (eng. Technical Support Instrument), jolla edistetään erityisesti julkisen hallinnon kykyä uudistua ja mukautua tulevaisuuden haasteisiin. Vuosien 2021–2027 ohjelmakauden aikana TSI-rahoitusta jaetaan 864 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2023 aikana Fimea osallistui aktiivisesti seitsemään EU-komission rahoittamaan TKI-projektiin 

EU-projektien kautta Fimea pyrkii muun muassa harmonisoimaan toimintaprosessejaan ja yhteensovittamaan tietojärjestelmiä muiden jäsenmaiden lääkevirastojen kanssa. Lisäksi päämääränä on kehittää lääkealan valvontaa, raportointia ja yhteistyöverkostoja. Fimean virtuaalinen projektitoimisto hallinnoi organisaation EU-projektisalkkua ja koordinoi talossa yli vastuualuerajojen tapahtuvaa EU-projektitoimintaa. 

Nostoja Fimean EU-projekteista:

UNICOM (Up-scaling the global univocal identification of medicines), projektikausi 12/2019 - 05/2024. Projektissa edistetään potilasturvallisuutta ja eurooppalaisten potilaiden rajat-ylittävää liikkuvuutta kehittämällä jäsenvaltioiden IDMP-koodattuihin tietoihin perustuvia lääketietokantoja, sähköisiä reseptipalveluja ja lääkejakelua sekä mahdollistamalla yksiselitteisesti tunnistettavien lääketietojen turvallinen vaihto rajojen yli.

SAFE CT (Safety assessment cooperation and facilitated conduct of clinical trials)    , projektikausi 05/2022 - 04/2025. Projektissa kehitetään kliinisten tutkimusten turvallisuusarvioinnin yhteistyöhön tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta jäsenmaissa. Projektissa luodaan myös koulutusprosessi ja mentorointiohjelma uusille turvallisuusarvioitsijoille.

AMRtool ASU-FI (Collecting and reporting data on the volume of sales and use of veterinary antimicrobial medicinal products), projektikausi 12/2022 - 11/2025. Projektissa Fimea ja Ruokavirasto edistävät eläinten mikrobilääkkeiden kulutusraportoinnin automatisointia suunnittelemalla eläinlääketietokannan, jolla tulevaisuudessa varmistetaan, että kaikilla toimijoilla on käytössä sama laadukas ja ajantasainen lääkevalmistedata. Samalla laaditaan laadunhallintasuunnitelma varmistamaan eläinlääkkeiden myyntimäärätietojen ja Fimean myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin sisältämän tiedon luotettavuus.

CHESSMEN (Coordination and harmonization of the existing systems against shortages of medicines – European network), projektikausi 01/2023 - 12/2025. Projektissa harmonisoidaan lääkkeiden saatavuushäiriöiden käsittelyä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja siten pyritään vähentämään lääkkeiden saatavuushäiriöitä Euroopassa. Fimean tehtävät hankkeessa keskittyvät erityisesti lääkkeiden saatavuushäiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä saatavuushäiriöiden vaikutusten minimointiin tähtäävien toimintastrategioiden luomiseen.

Fimea tiedotti aktiivisesti projektien etenemisestä ja tuloksista mm. verkkosivuillaan ja SIC!-verkkolehdessä.