Uusittu Turvallinen lääkehoito -opas ohjaa lääkitysturvallisiin käytäntöihin

Hoitaja ja vanhus istuvat käsi kädessä.
© GettyImages/LPETTET

Fimea päivitti Turvallinen lääkehoito -oppaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tiiviissä yhteistyössä Valviran ja Aluehallintovirastojen kanssa. Tavoitteena oli sidosryhmien tuella päivittää Turvallinen lääkehoito -opas, jotta se olisi mahdollisimman hyvin ja laajemmin hyödynnettävissä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ministeriö julkaisi oppaan kokonaan uusitun päivityksen alkuvuodesta 2021. Oppaasta julkaistiin nyt myös ruotsinkielinen versio.

Ohjausta kaikkiin lääkehoitoa toteuttaviin yksiköihin

Turvallinen lääkehoito -opas on jo vuodesta 2006 ohjannut lääkehoidon käytäntöjä sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä. Nyt uusittu Turvallinen lääkehoito -opas ohjaa aiempia versioita selkeämmin kaikkia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä ‒ varhaiskasvatuksesta erikoissairaanhoitoon.

Turvallinen lääkehoito -opas on luonteeltaan suositus, jonka tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta tukemalla yksiköitä lääkitysturvallisten käytäntöjen suunnittelussa ja varmistamisessa. Valvontaviranomaiset hyödyntävät opasta myös valvonta- ja ohjaustyössään soveltuvin osin.

Oppaassa on paljon uutta sisältöä

Turvallinen lääkehoito -oppaan keskiössä on ohjeistaa toiminta- ja työyksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman laatiminen ‒ eli miten lääkehoitosuunnitelma laaditaan ja kenen toimesta. Oppaaseen on luotu työn tueksi lääkehoitosuunnitelman mallipohja.

Yksikkökohtaisessa lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan käytännönläheisesti, mitkä ovat yksikön lääkehoidon riskikohdat ja tyypillisimmät riskilääkkeet, miten riskejä voidaan ennaltaehkäistä ja miten lääkehoitoa kyseisessä yksikössä toteutetaan ja kenen toimesta. Lisäksi kuvataan lääkehoitoon liittyvät vastuut.

Uudessa oppaassa on nyt huomioitu myös farmaseuttisen osaamisen merkitys lääkitysturvallisuuden varmistamisessa, ja lääkärien roolia on nostettu esille aiempaa enemmän. Lisäksi oppaassa korostetaan työnantajan ja johdon vastuuta lääkehoidon turvallisuuden varmistamisessa.

Tärkeää on, että lääkehoitosuunnitelman laatimiseen osallistuvat kaikki lääkehoitoa toteuttavat ammattiryhmät, mukaan lukien hoitohenkilökunta, lääkärit ja farmasian ammattilaiset. Riittävän yksityiskohtainen, ajantasainen ja moniammatillisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma mahdollistaa lääkitysturvallisuuskulttuurin edistämisen yksikkötasolla.

Uutena esimerkkinä sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisista yksiköistä oppaassa on kuvattu lääkehoidon turvallista toteuttamista perhehoidossa.

Sidosryhmät aktiivisesti mukana päivitystyössä

Sidosryhmät osallistuivat päivittämiseen aktiivisesti heti projektin alkaessa vastaamalla palautekyselyyn. Keväällä 2020 sidosryhmien edustajat osallistuivat lääkitysturvallisuuden johtamiseen liittyvään työpajaan ja antoivat palautetta lääkehoidon osaamiseen keskittyneellä puhelinajalla. Opas oli lisäksi julkisella lausuntokierroksella kahden kuukauden ajan.  Virtuaalisessa sidosryhmätilaisuudessa marraskuussa 2020 sidosryhmillä oli myös mahdollisuus esittää oppaaseen liittyviä kysymyksiä.

Vuoden 2021 aikana Fimea koordinoi projektin, jonka tavoitteena on Turvallinen lääkehoito -oppaan jalkauttaminen käytäntöön ja sen myötä lääkitysturvallisuuskulttuurin edistäminen. Projekti toteutetaan yhteistyössä STM:n, AVIn ja Valviran kanssa.