Lääke75+ -tietokannan käyttö terveydenhuollossa edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta

Lääke 75. Iäkkäiden lääkityksen tietokanta.

Fimean ylläpitämän kansallisen Lääke75+ -tietokannan tarkoitus on tukea iäkkäiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta sisältää luokituksen (A-D) ja suosituksen noin 450 lääkeaineelle tai niiden yhdistelmälle.

Luokka Luokan selite
A (vihreä) Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmilla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Haittavaikutusprofiili ei poikkea nuoremmista.
B (harmaa) Tutkimusnäyttö, teho tai käyttökokemus vähäistä iäkkäillä.
C (keltainen) Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää harkiten. Käytössä tulee ottaa huomioon ikääntymismuutosten vaikutukset lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Huomioitava myös munuaistoiminnan vaikutukset lääkehoitoon. Lääkkeen käyttöön voi liittyä merkittävä haitta- tai yhteisvaikutuksen riski.
D (punainen) Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa tai kertaluontoisesti.

Lääkeaineiden suositukset perustuvat iäkkäiden lääkehoidon ammattilaisista kootun työryhmän yhteiseen näkemykseen. Työryhmään kuuluu muun muassa geriatreja, proviisoreita ja kliinisen farmakologian asiantuntijoita eri puolelta Suomea. Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä suosituksia, lääkehaittariski- ja yhteisvaikutustietokantoja sekä tuoreinta tutkimustietoa.

Tietokanta on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Tietokanta on myös lääkkeiden käyttäjien ja heidän läheistensä saatavilla maksutta Fimean Lääkehaun kautta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

Lääke75+ -tiedon käyttöä terveydenhuollossa edistettiin eri tavoin

Vuoden 2020 aikana Lääke75+ -työryhmässä panostettiin erityisesti tietokannan sisällön ja päivitysprosessin parantamiseen sekä tietokannan käytön edistämiseen terveydenhuollossa.

Merkittävin uudistus oli entisen Lääke75+ -haun integroiminen osaksi Fimean yleistä Lääkehakua. Uudistuksen johdosta Lääke75+ -suositus tulee esille kaikissa Fimean lääkehakuun tehdyissä hauissa, lisäten osaltaan tietokannan näkyvyyttä ja käyttöä. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää tietokantaa myös Duodecimin Lääketietokannan Vanhus ja lääke -osion kautta. Apteekeissa tietokanta on puolestaan käytössä Apteekkariliiton Salko-tietokannan kautta.

Työryhmä on tehnyt ja tekee yhteistyötä kansallisesti sovelluskehittäjien kanssa, jotka ovat olleet halukkaita integroimaan tietokannan osaksi kehittämiään lääkehoidon ohjelmistoja. 

Tietokantaa tehdään tunnetummaksi myös viestimällä. Vuoden aikana laadimme kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita, joista osa on jo julkaistu ja osa julkaistaan arviointiprosessien takia vasta seuraavan vuoden puolella.

Terveydenhuollossa on hyviä kokemuksia Lääke75+ -tietokannasta

Lääke75+ -tietokanta on osoittautunut nopeaksi ja helppokäyttöiseksi työkaluksi, jota terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät aktiivisesti lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tietokanta on selkeä ja se antaa tiiviissä muodossa informaatiota lääkkeen soveltuvuudesta iäkkäiden käyttöön.

Saamamme palautteen perusteella Lääke75+ -tietokannan käyttö tukee iäkkäiden lääkehoitoon liittyvää kliinistä päätöksentekoa terveydenhuollossa ja edistää osaltaan lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa.

”Työskentelen KYSin osastofarmaseuttina ja käytän Lääke75+ -tietokantaa joka päivä työssäni. Lääke75+ on selkeä sekä ottaa kantaa ja perustelee, miksi lääkettä suositellaan tai ei suositella iäkkäille. Aina huomioita kirjatessani lääkäreille, laitan myös Lääke75+ -tietokannan suosituksen näkyville. Meillä farmasian ammattilaiset käyttävät ahkerasti Lääke75+ -tietokantaa lääkitysten turvatarkastuksia tehdessä.

Kokemusteni mukaan muut terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tietokantaa vain satunnaisesti. Lääke75+ -tietokannan suositus näkyy nykyään myös Terveysportissa suoraan lääkkeen kohdalla, mikä on helpottanut sen käyttöä. Mielestäni tietokannan käyttöä tulisikin lisätä entisestään terveydenhuollossa iäkkäiden lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.”
- Anu Ahonen, osastofarmaseutti, KYS