Fimea jatkoi lääkitysturvallisuuden ja turvallisen lääkehoidon edistämistä

© GettyImages/Pekic

Vuoden 2022 aikana Fimea jatkoi monin eri tavoin lääketiedon tuottamista sekä kansalaisille että lääkehoidon ammattilaisille. Toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden lääkitysturvallisuutta sekä turvallisen lääkehoidon toteutumista. 

Turvallisen lääkehoito-oppaan jalkauttaminen jatkui 

Helmikuussa 2021 julkaistun päivitetyn Turvallinen lääkehoito -oppaan tunnetuksi tekemistä ja jalkauttamista jatkettiin Fimean koordinoimana projektina AVIen, Valviran ja STM:n kanssa sekä yhteistyössä Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen kanssa. Opas on suositus, jonka tavoitteena on tukea lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä lääkehoidon turvallisuuden varmistamisessa. Uusi opas laajentaa suosituksia aiempaa selkeämmin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle. Oppaan liitteenä on lääkehoitosuunnitelman mallipohja.

Vuoden 2022 alussa Fimea julkaisi neljä opasta esittelevää ja aihepiiriä tukevaa videota sekä infograafin ”Lääkehoitosuunnitelman jalkauttamisen tarkistuslista”. Oppaan käytön tukena on Usein kysytyt -kysymykset vastauksineen, jotka löytyvät Fimean ylläpitämältä verkkosivulta. 

Fimea käynnisti projektin kansallisen riskilääkeluokituksen laatimiseksi

Turvallinen lääkehoito-oppaan jalkauttamisen yhteydessä nousi esille tarve kansalliselle riskilääkeluokitukselle, jonka laatimiseksi Fimea käynnisti keväällä 2022 projektin. Luokitusta on valmisteltu yhdessä asiantuntijapaneelin kanssa delfoi-menetelmällä syksyn 2022 aikana. Luokitus on julkisella lausuntokierroksella vuoden 2023 alussa. Tavoitteena on julkaista kansallinen riskilääkeluokitus kevään 2023 aikana.

Selkeää ja monikielistä materiaalia lääkkeiden käyttäjille 

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on lääkkeiden käyttäjille suunnattu selkokielinen ohjeistus lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja apteekissa asiointiin. Kansallisen lääkeinformaatioverkoston piirissä tuotettu ja Fimean jo aiemmin julkaisema opas on päivitetty suomeksi ja ruotsiksi sekä julkaistu lisäksi kokonaan uutena englanninkielisenä versiona vuoden 2022 alussa. Materiaaleista viestittiin osana Lääkehoidon päivän 17.3.2022 viestintää.

Oppaassa annetaan käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä.

Oppaassa annetaan käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Oppaassa kuvataan lisäksi, kuinka lääkkeitä korvataan, mitä tarkoittaa lääkekatto tai lääkevaihto ja kuinka voi asioida toisen puolesta apteekissa. Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa selkologoa.

Selko-oppaan keskeisestä sisällöstä on laadittu Suomessa asuville eri kohderyhmille kolme tiivistelmää, jotka on käännetty usealle eri kielelle. Tarve monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön liittyvälle materiaalille nousi esille lääkeinformaatioverkostossa, jonka Lääkkeiden käyttäjät -ryhmä toimi aktiivisesti materiaalin laatijana. Monikieliset tiivistelmät kävivät läpi myös käyttäjätestauksen äidinkielenään kieltä puhuvilla henkilöillä. Oppaat ja tiivistelmät ovat saatavilla Fimean verkkosivuilla. Tiivistelmät julkaistiin Lääkehoidon päivän 17.3.2022 yhteydessä. 

Tiedä ja toimi -kortit iäkkäiden lääkitysneuvonnan tueksi

Kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden lääkitysturvallisuuteen liittyy haasteita, joita voidaan ehkäistä neuvoilla ja opastuksella. Pelkkä lääkärin määräämä oikeanlainen lääkitys ei riitä, vaan myös lääkehoidon toteutumisesta täytyy huolehtia riittävällä tarkkuudella. Lääkehoidon turvallisuuden vaarantuminen voi aiheuttaa vakaviakin haittoja. Kotona lääkitysturvallisuus vaarantuu tyypillisesti lääkkeiden säilyttämisen tai ottamisen aikana.

Uudeksi työkaluksi iäkkäiden lääkitysturvallisuuden neuvontaan Fimea laati yhdessä THL:n kanssa lääkitysturvallisuuden Tiedä ja toimi -kortit, joita voi vapaasti käyttää iäkkäiden henkilöiden ja heidän omaistensa neuvonnassa. Toinen kortti on suunnattu kotona asuville iäkkäille henkilöille itselleen ja toinen heidän omaishoitajilleen.

Kortti opastaa, milloin lääkitysturvallisuus voi vaarantua ja kuinka sitä voi parantaa kotona. Lisäksi korteissa on useita lisätiedon lähteitä. Niitä voi hyödyntää neuvonnan tukena verkkoversiona tai tarvittaessa tulostaa iäkkäälle tai hänen omaiselleen paperisena.

Lue lisää:

Turvallinen lääkehoito (www.fimea.fi)

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (www.fimea.fi)

Turvallinen lääkehoito – iäkkäät. Tiedä ja toimi. THL 2022. (www.julkari.fi)

Iäkkään turvallinen lääkehoito – omaishoitajat. Tiedä ja toimi. THL 2021. (www.julkari.fi)

Tiedä ja toimi -kortit tukevat ikäihmisten lääkitysturvallisuutta (Sic!-verkkolehti)