Kestävää hyvinvointia ja taloutta järkevällä lääkkeiden käytöllä

Terveydenhuollon datan kehityskuva.
© GettyImages/ipopba

Viraston rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä terveyden edistämisellä on tarkoitus vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia. Fimealla on kestävän hyvinvoinnin ja talouden varmistamisessa merkityksellinen rooli useissa viraston tehtävissä.

Teot, joilla tavoite saavutetaan

Fimea vaikuttaa lääkehoidon ohjaukseen liittyvään viranomaistyöhön, lääkealan kehittämiseen ja toimii lääkealan asiantuntijana lukuisissa viranomaisverkostoissa. Nykyistä kattavammalle ja raportoinniltaan räätälöidymmälle tiedolle on tarve osana uudistuvaa lääkehoidon ohjausta.

Fimeassa syntyvä ja koottu tieto on keskeistä potilaiden lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa sekä lääkehoidon kohdentamisessa siitä hyötyville. Fimean kokoama ja tuottama tieto lääkevalmisteista niiden turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön tueksi parantaa lääkehoidon laatua ja toivottuja vaikutuksia. Lisäksi Fimea tuottaa ja analysoi tietoa lääkkeiden käytöstä ja lääkejakelun toiminnasta yhteiskunnallista päätöksentekoa varten, mikä tukee yhdenvertaisuutta ja julkisen talouden kestävyyttä. Fimea esimerkiksi seuraa iäkkäiden lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja apteekkien lääkevalmisteiden toimittamisen taloudellisuutta.

Fimeassa tehdään uusien lääkkeiden arviointeja päätöksenteon tueksi sairaaloihin hankittavista uusista lääkkeistä. Arvioinneissa tiivistetään ja arvioidaan tutkimusnäyttöä lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna. Tämä Fimean tekemä lääkehoitojen arviointitoiminta (Health Technology Assessment, HTA), sen kansallinen koordinaatio ja sairaalassa käytettävien lääkkeiden hankintojen tukeminen ovat yhteiskunnan talouden kannalta yhä tärkeämpiä tehtäviä, kun useat lääkevalmisteet saavat myyntiluvan aikaisempaa vähäisemmällä tutkimusnäytöllä ja lääkeyritykset lähtökohtaisesti hinnoittelevat valmisteet hyvin kalliiksi.

Nykyisin väärä tieto leviää helposti eri viestintäkanavissa, jonka vuoksi Fimea jakaa luotettavaa lääketietoa eri viestintäkanavissa. Fimea esimerkiksi vastaa kansallisesta lääkeinformaatiostrategiasta ja koordinoi Lääkeinformaatioverkoston toimintaa. Lisäksi Fimea ylläpitää omaa potilasneuvottelukuntaa ja on mukana asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiskeskuksen verkostoissa. Kaiken yhteistyön tavoitteena on tuottaa ja välittää luotettavaa lääkeinformaatiota eri kohde- ja sidosryhmille.