Fimean tietotuotannon kehittäminen edistää rationaalista lääkehoitoa

Kaksi naista toimistolla.
© GettyImages/Kirill Smyslov

Kokosimme syksyn 2021 aikana Fimean eri vastuualueiden tiedonhallinnan kehittämistarpeet yhteen ja laadimme vaiheittaisen kehittämispolun vuoteen 2026.  Työ jatkuu vuonna 2022 tavoitetilan tarkentamisella hyödyntäen kokonaisarkkitehtuurimenetelmää sekä ensivaiheen kehittämistyön projektoinnilla.

Osana viranomaistehtävien hoitoa Fimeassa tuotetaan ja kerätään laajasti tietoa lääkehoidosta, lääkevalmisteita, lääkinnällisiä tuotteita, toimialan yrityksiä ja lääkejakelujärjestelmää koskien. Nykytilassa osa järjestelmistä ja tiedonhallinnan tavoista on vanhentunut. Tietoaineistoissa ja niiden yhteen toimivuudessa on puutteita. Tiedon kokoamiseen ja jakeluun liittyvät palvelut ovat monelta osin epätarkoituksenmukaisia ja tuotettujen ratkaisujen helppokäyttöisyydessä, integraatiokyvykkyyksissä ja käyttäjäystävällisyydessä on puutteita.  Tämän seurauksena tietojen tehokas hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin ei toistaiseksi vastaa nykyajan mahdollisuuksia. 

Fimean tiedonhallinnan ja -tuotannon kehittäminen koostuu useista järjestelmäkehityshankkeista, mutta myös työtapojen ja toimintamallien kehittämisestä. Kehittäminen Fimeassa liittyy useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankekokonaisuuksiin. Osa toimintamallien sujuvoittamisesta voi edellyttää lainsäädäntömuutoksia, jolloin Fimean tietotuotannon kehittämistä on välttämätöntä tehdä synkronoidusti lääkeasioiden uudistamisen ja siihen kytkeytyvän lainsäädäntötyön kanssa.

Tiedonhallinnan kehittämisen myötä Fimean tuottamien ja kokoamien tietoaineistojen hyödyntäminen tehostuu, päivittäisiä toimintaprosesseja virtaviivaistetaan ja modernit raportointityövälineet otetaan käyttöön.

Uudistettu tietotuotanto mahdollistaa viranomaisen toimintatapojen kehittymisen kohti lääke- ja terveystuotealan proaktiivista seurantaa, analysointia ja kehittämistä sekä vaikuttavan ohjauksen, valvonnan ja tiedolla johtamisen viranomaisprosesseissa. Parempi tietotuotanto edistää rationaalista lääkehoitoa, kun lääkehoitoprosessin eri vaiheissa laadukas ja tarpeita vastaava lääketieto on paremmin saatavissa ja saavutettavissa.

Suunnittelutyö jatkuu

Vuonna 2022 tarkennetaan tiedonhallinnan ja -järjestelmien kehittämisen tavoitetilaa. Työllä luodaan pohjaa tulevien vuosien kehittämiselle koskien esimerkiksi:

  • Kulutustietojen sekä kaupanolo- ja saatavuustietojen hyödyntämisen ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön kehittäminen valvonnan, ohjauksen, varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisin
  • Erityislupaa edellyttävien lääkevalmisteiden tiedonhallinnan uudistaminen sekä toimintaprosessien kehittäminen
  • Lääkkeiden haittavaikutusilmoitustiedon keruun, hallinnan, rikastamisen ja lääkkeiden käytön turvallisuuteen liittyvän raportoinnin uudistaminen sekä toimintaprosessien kehittäminen
  • Lääkinnällisten tuotteiden tiedonhallinnan jatkokehittäminen kansallisten tarpeiden mukaisesti
  • Toimijatiedon keruun ja hallinnan uudistaminen sekä yhteentoimivuuden parantaminen
  • Tiedonhallinnan uudistaminen Fimean eri valvonta-alueilla
  • Viranomaisen kanssa asioinnin uudistaminen

Fimean tiedonhallinnan kehittämisen suunnittelutyö pohjautuu osin lääkeasioiden uudistustyön yhteydessä tehtyihin lääketietovarantoselvityksiin (STM 2021:3, STM 2021:32).

Tietohallinnan kehittämistyön tiekartta. Sisältää asiointi ja toimintaprosessit, tietovarannot ja raportoinnin kehittämisen vuosina 2021-2026.