Fimeas rykte i mediernas ögon har förbättrats

© GettyImages/fotostorm

Fimea har ett utmärkt rykte bland journalister, vilket framgick av förvaltningsområdets gemensamma mediebarometer som genomfördes i början av 2023. Jämfört med den föregående mätningen 2017 har även kommunikationens funktion utvecklats och Fimea placerade sig nu i toppen av förvaltningsområdet.

Utifrån resultaten från mediebarometern representerar Fimea i mediernas ögon en gemenskap som fungerar och ger en positiv bild av sig. I undersökningsresultaten syntes Fimeas utveckling i en bättre riktning inom varje delområde av mediekommunikationen. Som särskilda omnämnanden kan man lyfta fram de delområden som placerade sig bäst i gemenskapsjämförelsen: Sakkunskapen, aktualiteten och tillförlitligheten i Fimeas kommunikation. Även Fimeas webbplats samt kommunikationsenhetens yrkeskunnighet och kvalitet var enligt respondenterna på en god nivå och placerade sig i toppen i gemenskapsjämförelserna.

Utifrån undersökningsresultaten finns det också utvecklingsobjekt i Fimeas mediekommunikation. Gemenskapens välkändhet, de ansvariga tjänstemännens tillgänglighet samt kommunikationens aktivitet och initiativförmåga är delområden som enligt medierna i fortsättningen skulle kräva mer uppmärksamhet och satsningar. Dessutom var utnyttjandet av sociala medier i kommunikationen svagare än andra delområden och lyftes fram som ett utvecklingsobjekt även i journalisternas öppna kommentarer. I gemenskapsjämförelsen var Fimeas resultat dock ett av de bästa även på detta område.

Utöver kommunikationens funktion bedömdes även ryktet och stödet från intressentgrupper. Fimeas rykte har utvecklats med enorma kliv från den föregående mätningen 2017. Vi fick utmärkta eller goda betyg för alla delområden av ryktet som mättes och placerade oss på toppen i förvaltningsområdets jämförelse. Respondenterna anser att Fimea agerar ansvarsfullt och transparent, producerar prisvärda tjänster och verkar vara en bra arbetsgivare. Även journalisternas stöd från intressentgrupper har stärkts: Man litar på Fimea, vill ha kommentarer av Fimeas experter och är beredda att rekommendera Fimea. 

Målet med mediebarometern som beställdes av SHM:s förvaltningsområde var att utreda journalisternas synpunkter på social- och hälsovårdsministeriets gemenskaper och deras mediekommunikation. I en undersökning som T-Media genomförde utreddes social- och hälsovårdsministeriets, Pensionsskyddscentralens, Fimeas, FPA:s, Institutet för hälsa och välfärds, Arbetarskyddsmyndighetens, Arbetshälsoinstitutets och Valviras mediekommunikation. I undersökningen intervjuades 181 journalister under perioden 12.12.2022–15.3.2023. Förvaltningsområdets gemensamma undersökning har tidigare genomförts fem gånger med cirka tre års mellanrum och resultaten jämfördes med undersökningar som gjorts under tidigare år.