Medicin75+ och Nationell klassificering av riskläkemedel är dataprodukter som Fimea erbjuder för hälso- och sjukvårdens vardag

© GettyImages/AleksandarNakic

Fimea främjar läkemedelssäkerheten genom att erbjuda dataprodukter som grundar sig på evidens och expertutlåtanden som stöd för hälso- och sjukvårdspersonalens arbete. Medicin75+ och Klassificeringen av riskläkemedel stöder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i planeringen, inledandet och uppföljningen av läkemedelsbehandlingen, ända tills läkemedelsbehandlingen avslutas. 

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel publicerades på våren

Fimea publicerade i april 2023 en Nationell klassificering av riskläkemedel. Med högriskläkemedel som ingår i klassificeringen avses läkemedel vars användning ska uppmärksammas särskilt. Om de används rätt orsakar de inte nödvändigtvis flera risksituationer än övriga läkemedel, men deras felaktiga användning kan ha allvarliga konsekvenser för patienten. Klassificeringen hjälper till att identifiera centrala högriskläkemedel och säkerställa att de används säkert. Den stöder planeringen och genomförandet av läkemedelsbehandling samt kliniskt beslutsfattande. 

Klassificeringen har utarbetats tillsammans med Klient- och patientsäkerhetscentret, experterna i projektgruppen samt de expertpanelmedlemmar som deltog i Delfi-undersökningen. Den nationella klassificeringen av riskläkemedel var på offentlig remiss i början av 2023. Fimea ansvarar för upprätthållandet av datainnehållet och koordinerar uppdateringen av det. 

Medicin75+ har använts redan i tio år   

Medicin75+, som Fimea ansvarar för, har använts i över 10 år. Medicin75+ hänvisar till att beakta åldersrelaterade förändringar i valet av läkemedel. Datainnehållet i Medicin75+ produceras av en arbetsgrupp som består av experter på läkemedelsbehandling av äldre. Arbetsgruppen producerar enligt konsensusprincipen en läkemedelsspecifik klass (A-D) och en komprimerad rekommendationstext om läkemedlets lämplighet för personer som fyllt 75 år. 

År 2023 inleddes en reform av processen för dataproduktion för Medicin75+. Underhållsprocessen har varit manuell och därmed känslig för fel och har tagit upp mycket arbetstid. Det fanns alltså ett tydligt behov av att förnya processen för dataproduktion. 

Målet är att förbättra dataprodukternas användbarhet och välkändhet 

Utvecklingsprojektet för Medicin75+ och Klassificeringen av riskläkemedel genomfördes i samarbete med Solita. Inom projektet utvecklades dataproduktionen av dataprodukter och nya digitala lösningar och teknologier utvecklades. Målet med utvecklingsarbetet var bättre tillgång till datainnehållet i båda dataprodukterna för slutanvändarna till exempel genom att erbjuda möjlighet till intergration med andra system. Dessutom förbättrades datainnehållets kvalitet och struktur. 

Som grund för utvecklingsarbetet fungerar intervjuer som genomförts i det inledande tjänstedesignskedet för olika intressentgrupper, såsom slutanvändare av dataprodukterna. I intervjuerna fick man höra erfarenheter av dem som utnyttjar datan och nya behov i anslutning till produktionen av datan identifierades.

Under hösten inleddes också varumärkesarbetet för dataprodukterna tillsammans med kommunikationspartnern Valve Branding. Målet är att förbättra välkändheten av Medicin75+ och Klassificeringen av riskläkemedel. Dessutom uppdaterade vi produkternas visuella utseende.
Utvecklingsprojektet förbättrade dataproduktionsprocesserna och utvecklade arbetsmetoderna
För Medicin75+ del fokuserade man i utvecklingsprojektet på att göra expertarbetsgruppens arbete smidigare. Inom projektet utvecklades arbetsmetoderna för dataproduktionen och automatiserades manuella dataproduktionsprocesser. Slutresultatet blev en ny arbetsplattform som togs i bruk i december 2023. 

Med den nya dataproduktionsprocessen kan man garantera ett bättre och högklassigare datainnehåll samt minska sårbarheten i dataproduktionen och de resurser som behövs för uppdatering.  Förbättringen av datans struktur främjar integreringen av datan i andra applikationer och databaser inom hälso- och sjukvården. 

Det omfattande datainnehållet i klassificeringen av riskläkemedel kunde under utvecklingsprojektet struktureras så att det kunde överföras till Fimeas register över läkemedelspreparat och försäljningstillstånd Saga. Att föra in datainnehållet i Saga gör det möjligt att skapa ett gränssnitt och på så sätt enkelt använda och integrera datan bland annat i Fimeas läkemedelssökning.

Dataprodukterna stöder välfärdsområdenas läkemedelssäkerhetsarbete

Med hjälp av de dataprodukter som Fimea erbjuder har välfärdsområdenas ledning och hälso- och sjukvårdspersonal aktuell evidensbaserad data som stöd för sitt arbete. Ledningen har en central roll i skapandet av en god säkerhetskultur. I läkemedelssäkerhetsarbetet bör perspektivet flyttas från sökande av skyldiga (individperspektiv) till en mer omfattande utveckling av verksamheten (systemperspektiv). Säkerställandet av läkemedelssäkerheten är en multidisciplinär process som sträcker sig över många nivåer och slutligen också läkemedelsanvändarens ansvar när hen genomför sin läkemedelsbehandling själv. 

Genom omsorgsfull planering av verksamheten och utbildning av personalen kan medicineringssäkerheten förbättras. Genom att utbilda och handleda personalen i användningen av dataprodukterna kan man välja säkrare läkemedel för äldre och förebygga riskhändelser i anslutning till riskläkemedel.

Läs mer:

Medicin75+ (fimea.fi)

Nationell klassificering av riskläkemedel (fimea.fi)