Patientrådets arbete har utvecklats under årens lopp

© GettyImages/jacoblund

Fimeas patientråd inledde sitt arbete 2020. Man har nu två års erfarenhet av patientrådets verksamhet: 2020–2021 och 2022–2023. Interaktionen mellan aktörerna har blivit mer fungerande och jämlik. Mötena skulle också vara till nytta för en större publik än Fimeas tjänstemän. 

17 aktiva patient- och handikapporganisationer deltar

Under perioden 2022–2023 har 17 ordinarie medlemmar från organisationer som representerar patienter samt minst en medlem från varje ansvarsområde inom Fimea deltagit i patientrådets verksamhet. Rådet sammanträdde två gånger per år. Rådets medlemmar deltog aktivt i mötena och i tur och ordning också i planeringen av dem. Mötenas teman valdes i samarbete med rådets medlemmar. I dem betonades aktualiteten, till exempel diskuterades i början av 2023 en utvidgning av apoteksbytet för inhalationspreparat. 

– Vår organisation har utnyttjat material från mötena, såsom cirkulärartiklar, samt delat ut inspelningar av presentationerna till sina medlemmar, berättar Arja Saarento, representant för Gynekologiska Cancerpatienter i Finland rf.

Målet med perioden var att få presentationer om temat som behandlades av representanter för både myndighets- och patientorganisationerna. Den uppskattade dialogen uppstod från representant för Osteoporosförbundet i Finland rf Tiina Huuskos och Fimeas representant Piia Rannanheimos presentationer, vars tema var: Vilken information borde samlas in och utnyttjas för ett optimalt och jämlikt genomförande av läkemedelsbehandlingen? Sammantaget har presentationerna från mötena upplevts som bra och omfattande, även om många experter tyvärr använde begrepp som är svårbegripliga för lekmannamedlemmar.

Aktuella nyheter från organisationerna det bästa

Mötenas teman kommer från aktuella ämnen inom läkemedelsbranschen och behandlas ofta via tjänstemännens skrivbordsvyer. Patient- eller handikapporganisationernas anföranden däremot handlar om organisationernas arbetsvardag och utmaningar. Dessa anföranden på cirka tre minuters om vad som pågår i varje organisation inkluderades i programmet vid det andra mötet under perioden 2022–2023. I responsen från anställda på Fimea är dessa anföranden det bästa med mötena. Det har också ofta konstaterats att många andra aktörer inom social- och hälsovården borde höra dessa anföranden, eftersom alla nyheter inte endast gäller Fimeas uppgifter och behörighet.

Önskemål om att höra mer om samarbetet mellan Fimea och olika myndigheter på mötena

Av alla teman under mötena 2002–2023 vann Fimeas, Hilas och FPA:s roller i läkemedelsfrågor tydligt omröstningen om det intressantaste temat. Sådana här teman som lyfter fram andra myndighetsinstansers och Fimeas roller och befogenheter önskades även i fortsättningen. Även FPA:s representant Helena Kastarinen skickade ännu efter mötet ett meddelande om att hon tyckte evenemanget var trevligt och ett viktigt samarbete med intressentgrupper och att hon var beredd att delta i motsvarande evenemang även i fortsättningen.

Presentationen av Fimeas, Hilas och FPA:s roller ansågs också ur myndigheternas synvinkel som tema vara så intressant att utöver de tjänstemän som utnämnts till rådet fick för första gången även andra anställda vid dessa organisationer delta i rådets möte på distans. Arrangemanget fick mycket beröm och efter mötet våren 2023 erbjöds denna möjlighet på nytt vid höstens möte. Representanter för patient- och handikapporganisationer har också ansett att den ökade publiken endast är en bra sak. 

Fimeas löfte för den nya perioden 2024–2025

Önskemålet om att öka synliggörandet av dialogen och samarbetet mellan andra myndigheter och Fimea vid rådets möten har hörts och det kommer att främjas under perioden 2024–2025.  I statsminister Petteri Orpos regeringsprogram ingår flera mål och åtgärder som riktar sig till läkemedelsområdet. Dessa berör aktörerna inom social- och hälsovården i stor utsträckning, så allt närmare samarbete och dialog ligger i allas intresse.

Läs mer:

Fimeas patientråd

Artikeln har skrivits i samarbete av Arja Saarento, representant för Gynekologiska Cancerpatienter i Finland rf, Tiina Huusko, representant för Osteoporosförbundet i Finland rf och Päivi Kiviranta, Fimeas koordinator för patientrådet.