Från nationell till europeisk – uppföljningen av konsumtionen av antibiotika för djur har varit effektiv

© GettyImages/dusanpetkovic

År 2022 var försäljningen av antibiotika för djur i Finland lägre än någonsin tidigare. Konsumtionen av antibiotika i förhållande till antalet produktionsdjur var också lägre än någonsin. Resultaten av uppföljningen av partiförsäljningen av antibiotika för djur publiceras årligen i Livsmedelsverkets, Fimeas och Helsingfors universitets gemensamma rapport Finres vet. Uppföljningen har gjorts sedan 1995.

Konsumtionen av antibiotika för djur har minskat i Europa 

Även om det inte framgår av enbart försäljningsuppgifterna för vilken djurart och för vilket användningsändamål antibiotika används och mängden av det aktiva ämnet i mg inte beaktar antibiotikaeffekten, har försäljningsdata trots sin grovhet varit en bra grund för uppföljning av trenderna i konsumtionen av antibiotika för djur. Fimea har aktivt deltagit i det europeiska projektet för uppföljning av konsumtionen av antibiotika för djur sedan 2009. 

Synliggörandet av skillnaderna i konsumtionen av antibiotika har haft en betydande inverkan på minskningen av konsumtionen av antibiotika för djur i Europa.  Totalt har försäljningen av antibiotika för produktionsdjur under 2011–2022 minskat i 24 av de 25 länder med den längsta uppföljningstiden i ESVAC, inklusive Finland, och ökat endast i ett land. I de sammanlagda resultaten har försäljningen i de 25 länderna halverats på tio år och samtidigt är Europa ett föredöme för hela världen.

Nytt rapporteringssystem ESUA vet

Efter 2023 håller namnet ESVAC på att gå till historien när man i antibiotikauppföljningen börjar tillämpa förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Uppföljningen av konsumtionen enligt ESVAC fortsätter visserligen, men under 2023 har den redan blivit en del av den mer omfattande ESUA vet-rapporteringen av försäljnings- och användningsuppgifter. 

Fimea deltar fortfarande aktivt i utvecklingen av rapporteringen av försäljningsuppgifter om antibiotika för djur. Arbetet som ESUA vet-ändringarna kräver har inletts vid Fimea våren 2023. I synnerhet läkemedelsregistret Saga och dess integration med Unionens databas för veterinärmedicinska läkemedel UPD har uppmärksammats. Fimeas basregister har kompletterats med uppgifter om veterinärmedicinska läkemedel med försäljningstillstånd och läkemedel med temporära specialtillstånd för djur, så att de myndigheter och andra aktörer som deltar i insamlingen av användningsuppgifterna har uppdaterade uppgifter om läkemedlen. 

Målet med den pågående reformen av förbrukningsregistret för läkemedel vid Fimea är att automatisera och förenkla uppföljningen av konsumtionen av antibiotika för djur, men arbetet pågår fortfarande. När reformen blir klar kommer den väsentligt att underlätta rapporteringen av försäljningsuppgifter om antibiotika för djur.

Finland mönsterland för konsumtion av antibiotika för produktionsdjur

Finland är ett mönsterland i fråga om konsumtionen av antibiotika för produktionsdjur både i Europa och globalt. Av Finres vet och ESVAC 2022-rapporterna som publicerades hösten 2023 framgår att den totala konsumtionen av antibiotika i Finland är låg, läkemedelsvalen koncentreras till smalspektriga antibiotika och största delen av antibiotika ges till djurindivider. Det är viktigt att rapportera om uppföljningen av konsumtionen av antibiotika för djur för att riskerna för antibiotikaresistens ska kunna hanteras bättre och användningen av antibiotika för djur styras på rätt sätt.

Läs mer:

Artikeln i webbtidningen Sic! 28.12.2023: Uppföljningen av konsumtionen av antimikrobiella läkemedel för djur ger resultat