Utveckling av utvärderingsverksamheten för läkemedelsbehandlingar

En sjuksköterska pratar med en patient på ett sjukhus.
© GettyImages/Morsa Images

År 2021 fokuserade utvärderingsverksamheten för läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde i första hand på utvärdering av läkemedel som används på sjukhus i enlighet med den etablerade processen. Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (Palko) utarbetar en rekommendation om att den uppskattade läkemedelsbehandlingen ska höra till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården som finansieras med offentliga medel.

Under året kopplades utvärderingarna av läkemedelsbehandlingarna också till nationella prisförhandlingar, som huvudsakligen sker efter utvärderingen och rekommendationsförfarandet. Universitetssjukhusens upphandlingsringar har inlett gemensamma avtalsförhandlingar om anskaffningen av nya dyra sjukhusläkemedel. I anslutning till detta erbjuder Fimea förhandlingsparterna en neutral bedömning av avtalsförslagets effekter genom att fungera som sakkunnig och till förhandlingarna föra in information utifrån den föregående vårdmässiga och ekonomiska bedömningen samt de beräkningar som görs upp under förhandlingen. Eftersom Fimea i samband med utvärderingen av läkemedelsbehandlingen i fråga har satt sig in i både dess särdrag och den kalkylerade modell som läkemedelsföretaget använder, ger denna nya tjänst ett mervärde i förhandlingsprocessen. Under berättelseåret fick Fimea de första erfarenheterna av att stöda prisförhandlingarna i detta förfarande.

Under berättelseåret startade SHM:s arbetsgrupper med anknytning till verkställandet av färdplanen för läkemedelsområdet. För utvecklingen av utvärderingsverksamheten ansvarar styrnings- och finansieringssektionen för läkemedelsbehandling. Ett av målen med detta arbete är att utveckla utvärderingsverksamheten för läkemedelsbehandlingar, inklusive att förenhetliga utvärderingsverksamheten för öppna läkemedel och sjukhusläkemedel. Fimea deltar aktivt i sektionens verksamhet som planeras fortsätta fram till våren 2023.

Det nordiska samarbetet för utvärdering FINOSE fortsatte genom att inleda en ny gemensam utvärdering och fortsätta den strategiska utvecklingen av verksamheten med beaktande av utvecklingen av den europeiska utvärderingsverksamheten för hälsoteknologi. Det tredje EUnetHTA-samarbetsprojektet avslutades. I fortsättningen grundar sig det europeiska utvärderingssamarbetet på EU:s förordning om bedömning av hälsoteknologi. Förordningen godkändes i slutet av berättelseåret och träder i kraft i början av 2025. Fimea deltog aktivt i beredningen av förordningen och deltar också i beredningen av den i nätverket som bildades av cheferna för utvärderingsenheterna (HAG, Heads of Agencies Group).