Fimea i korthet

Ett hjärtformat föremål mellan händerna.

© GettyImages/ThitareeSarmkasat

Fimea är ett ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Vi underhåller och förbättrar befolkningens hälsa genom att övervaka och utveckla läkemedelsområdet.

  • Vi fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet för läkemedel avsedda för människor och djur, för medicintekniska produkter, för blod- och vävnadspreparat, för biobanker samt för aktörer inom läkemedelsområdet.
  • Vi fungerar som en nationell myndighet som en del av det europeiska myndighetsnätverket för läkemedelstillsyn.
  • Till våra uppgifter hör dessutom samordning av den nationella utvecklingen av läkemedelsområdet, forskningsuppgifter och utvärdering av läkemedelsbehandlingar.

Nationell och EU-lagstiftning, regeringsprogram, social- och hälsovårdsministeriets strategi, programmet Läkemedelspolitik 2020 samt resultat- och resursstyrning utgör en grund för Fimeas uppgifter och mål.

Läs mer

Webbsidan Om Fimea