Utveckling av Fimeas informationsproduktion

Två kvinnor på kontoret.
© GettyImages/Kirill Smyslov

Under hösten 2021 sammanställde vi utvecklingsbehoven inom Fimeas olika ansvarsområden och utarbetade en stegvis utvecklingsväg fram till 2026.  Arbetet fortsätter 2022 genom att precisera målbilden med hjälp av en övergripande arkitekturmetod och genom att projektera det första utvecklingsarbetet.

Som en del av skötseln av myndighetsuppgifterna producerar och samlar Fimea in omfattande information om läkemedelsbehandling, läkemedelspreparat, medicinska produkter, företag inom branschen och systemet för läkemedelsdistribution. I nuläget har en del av systemen och informationshanteringen föråldrats. Det finns brister i datamaterialet och deras funktion. Tjänsterna i anslutning till insamling och distribution av information är till många delar oändamålsenliga och det finns brister i lättanvända lösningar, integrationsförmåga och användarvänlighet.  Till följd av detta motsvarar ett effektivt utnyttjande av uppgifterna för olika användningsändamål tills vidare inte dagens möjligheter. 

Utvecklingen av Fimeas informationshantering och informationsproduktion består av flera systemutvecklingsprojekt, men också av utveckling av arbetssätt och verksamhetsmodeller. Utvecklingen vid Fimea anknyter till flera nationella och internationella projekthelheter. En del av smidigare verksamhetsmodeller kan förutsätta lagstiftningsändringar, varvid det är nödvändigt att utveckla Fimeas informationsproduktion synkroniserat med förnyelsen av läkemedelsärenden och det lagstiftningsarbete som anknyter till detta.

I och med utvecklingen av informationshanteringen effektiviseras utnyttjandet av datamaterial som producerats och sammanställts av Fimea, de dagliga verksamhetsprocesserna strömlinjeformas och moderna rapporteringsverktyg tas i bruk.

Den förnyade informationsproduktionen gör det möjligt att utveckla myndigheternas verksamhetssätt mot proaktiv uppföljning, analys och utveckling inom läkemedels- och hälsoproduktbranschen samt effektiv styrning, tillsyn och kunskapsbaserad ledning i myndighetsprocesserna. En bättre informationsproduktion främjar rationell läkemedelsbehandling när läkemedelsinformation av hög kvalitet och som motsvarar behoven är bättre tillgänglig och tillgänglig i olika skeden av läkemedelsbehandlingsprocessen.

Planeringsarbetet fortsätter

År 2022 preciseras målbilden för utvecklingen av informationshanteringen och informationssystemen. Genom arbetet skapas en grund för utvecklingen av de kommande åren gällande till exempel:

  • Utveckla utnyttjandet av konsumtionsuppgifter samt uppgifter om handel och tillgång och samarbetet över organisationsgränserna med tanke på tillsyns-, styrnings-, beredskaps- och informationsledning
  • Revidering av informationshanteringen i fråga om läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd samt utveckling av verksamhetsprocesserna
  • Förnyelse av rapporteringen om läkemedels säkerhetsinformation om insamling, hantering, anrikning och användning av läkemedel samt utveckling av verksamhetsprocesserna
  • Vidareutveckling av informationshanteringen i fråga om medicintekniska produkter enligt nationella behov
  • Förnyelse av insamlingen och hanteringen av aktörsuppgifter samt förbättring av interoperabiliteten
  • Förnyelse av informationshanteringen inom Fimeas olika tillsynsområden
  • Förnyelse av ärenden med myndigheter

Fimeas planeringsarbete för utveckling av informationshanteringen grundar sig delvis på utredningar av läkemedelsdatalagret som gjorts i samband med reformen av läkemedelsärenden (SHM 2021:3, SHM 2021:32).