Utredningen av läkemedelsdatalagret fortsatte

En virtuell presentation om ämnena för den medicinska spiralen.
© GettyImages/NanoStockk

Fimeas uppgifter, tjänster och verksamhet består till stor del av uppgifter om läkemedelspreparat samt av arbete som utförs av experter som producerar och använder information. Även många andra myndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin producerar, sparar, använder och distribuerar uppgifter om läkemedelspreparatet.

Målet med utredningshelheten för läkemedelsdatalagret är bättre tillgång till och tillgänglighet till högklassig information som motsvarar användarnas behov. Dessutom är målet att med hjälp av informationshantering stödja samarbete som främjar genomförandet av rationell läkemedelsbehandling samt en mer målinriktad utveckling, ledning, övervakning och styrning av funktioner i anslutning till läkemedelsförsörjningen och läkemedelsmarknaden.

Utredningsarbetet är en del av reformen av läkemedelsärenden

Utredningen av verksamhetsförutsättningarna för Läkemedelsdatalagret och förtydligandet av behoven av att utveckla informationshanteringen av läkemedelspreparat ingår i social- och hälsovårdsministeriets projekt för reform av läkemedelsärenden.

Fimea producerade ett fortsatt arbete med läkemedelsdatalagret på uppdrag av SHM under 2021. Målet med arbetet var att precisera utgångspunkterna för läkemedelsdatalagret och komplettera den tidigare utredningen (SHM:s rapporter och promemorior 2021: 3).

Gemensamt datalager för läkemedelspreparatets uppgifter

Om läkemedelsdatalagret genomförs sammanställer det datamaterial om läkemedelspreparat, växtbaserade läkemedel samt ersättningsgilla bassalvor och kliniska näringspreparat som hänför sig till olika myndigheters uppgifter och tjänster. I nuläget är de uppgifter om läkemedelspreparatet som aktörerna ofta behöver utspridda i olika aktörers datalager, vilket försvårar utnyttjandet av uppgifterna för olika ändamål.

Läkemedelsdatalagret är ett datalager som planerats och upprätthållits för flera aktörer och vars uppgifter kan utnyttjas särskilt för olika användningsändamål inom läkemedelsbehandling och läkemedelslogistik samt för behov inom styrning, tillsyn, beredskap och informationsledning. Förslaget om huvuddatagrupperna för läkemedelsdatalagret finns i figuren.

Uppgifter om läkemedelsbehandling och logistik behövs av såväl läkemedelsanvändare som djurägare, läkemedelsförskrivare, apotekspersonal och andra yrkesutbildade personer som deltar i genomförandet av läkemedelsbehandlingen. Dessutom utnyttjas uppgifterna om läkemedelsbehandling och logistik av bland annat apoteks-, klient- och patientdatasystemleverantörer, andra hälsoteknikföretag, förmedlare av läkemedelsdatabasen, dosdispenseringsenheter, apotek, myndigheter, verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, välfärdsområden och riksomfattande informationssystemtjänster såsom Kanta-tjänsterna.

I fråga om handledningsuppgifterna ska samma kunskapsunderlag och lägesbild betjäna både handledningens behov på nationell nivå och informationsledningsbehoven i anslutning till ordnandet och produktionen av tjänster i välfärdsområdena.

Målet är en gemensam verksamhetsmodell

Det fortsatta arbetet med läkemedelsdatalagret innehåller ett förslag till verksamhetsmodell för datalagret samt en stegvis och befullmäktigad utvecklingsväg. Med hjälp av verksamhetsmodellen beskrivs de funktionella strukturerna för läkemedelsdatalagrets målbild, inklusive centrala aktörer och verksamhetsprocesser i anslutning till produktionen och hanteringen av information om läkemedelspreparatet, läkemedelsdatalagrets tjänster samt tjänsternas användningsändamål och kundkrets.

Ett gemensamt datalager och en gemensamt överenskommen verksamhetsmodell skapar förutsättningar för uppdaterade och fullständiga datamaterial och tjänster som motsvarar användarnas behov. Dessutom konkretiserar den gemensamma verksamhetsmodellen och den övergripande arkitekturen de åtgärder som behövs för att säkerställa en enhetlig och högklassig hantering av myndigheternas informationsmaterial samt en datasäker behandling för att genomföra offentlighetsprincipen.

Utredningsarbetet fortsätter 2022

Arbetet fortsätter i fråga om läkemedelsdatalagrets avgörandebeskrivning samt förändringseffekterna och kostnadsnyttobedömningen. Det övergripande målet är att skapa en heltäckande grund för det nationella beslutsfattandet om verkställandet av läkemedelsdatalagret och utvecklingen av läkemedelspreparatets informationshantering under de närmaste åren och på lång sikt.

Läs mer

Fortsatt utredning av ett datalager för läkemedelsinformation (på finska):

Verksamhetsbetingelser för datalagret för läkemedelsinformation som en riksomfattande tjänst  (Publikationsarkivet Valto, på finska)