Ekonomi 2021

Aktiemarknadskurva.
© GettyImages/Avalon_Studio

Fimea är ett nettobudgeterat ämbetsverk som får finansiering i huvudsak från klientavgifterna hos aktörerna inom läkemedelsområdet. Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat, tillstånds- och inspektionsavgifter för aktörer inom läkemedelsbranschen samt kvalitetskontrollavgifter enligt en separat lag utgör 2021 cirka 82 procent av ämbetsverkets totala finansiering. Den återstående 18% är verksamhet som finansieras ur statsbudgeten, som är den allmänna myndighetsstyrningen av läkemedelstillsynen, verksamheten inom processen för utvärdering av farmakopé- och läkemedelsbehandlingar. Fimea beviljades 5 373 000 euro i budgeten för 2021.

År 2021 uppgick intäkterna från Fimeas avgiftsbelagda verksamhet till cirka 27,1 miljoner euro och kostnaderna för verksamheten till 25,2 miljoner euro. År 2021 kunde man med inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten täcka kostnaderna för verksamheten i enlighet med föregående år. Detta syns också i lönsamhetsindexet som beskriver den totala produktiviteten, som under två på varandra följande år är 102,3.

År 2021 har 82 procent av finansieringen av Fimeas verksamhet erhållits från aktörer inom läkemedelsbranschen. Av intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten består cirka 91% av offentligrättsliga prestationer, såsom intäkter från försäljningstillstånd för läkemedelspreparat och tillstånds- och inspektionsavgifter för aktörer inom läkemedelsbranschen och cirka 9% av kvalitetskontrollavgifter enligt en separat lag. Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten ska Fimea prissätta de offentligrättsliga prestationerna så att de motsvarar kostnaderna för att producera prestationerna. År 2021 var kostnadsmotsvarigheten för Fimeas avgiftsbelagda verksamhet 108%.