Tillgången till läkemedel följs kontinuerligt

Läkemedelspiller vid produktion av en farmaceutisk anläggning.
© GettyImages/zorazhuang

Finland är beroende av läkemedelsimport. Största delen av läkemedel som används i Finland importeras från andra EU/EES-länder. COVID-19-pandemin avslöjade sårbarheten av produktions- och importkedjan för läkemedel på global nivå, vilken delvis beror på leveranskedjornas splittring och å andra sidan också deras centralisering. 

Fimeas roll i uppföljningen av tillgången till läkemedel framhävdes genast i början av året. Det fruktades att COVID-19-pandemin skulle påverka produktionen och leveranserna i de globalt betydande produktionsländerna för läkemedel och läkemedelspreparat samt andra råvaror, Kina och Indien. Läkemedelsmyndigheterna gav aktörerna anvisningar om att förbereda sig på avvikelser i produktionen och distributionen. Lägesbilden för tillgången till läkemedel uppdaterades i regelbundna virtuella möten med aktörerna inom läkemedelsbranschen särskilt under våren och sommaren. 

Fimea sammanställde en databas om data inom läkemedelsbranschen

I april 2020 planerade Fimea ett system för uppföljning av tillgången till läkemedel, vilket möjliggjorde kombination av uppgifter om den nationella lagersituationen för läkemedel och förändringar i förbrukningen med mer aktuella uppgifter än tidigare. 

De lageruppgifter som dagligen mottogs från läkemedelsdistributörer, sjukhusapotek och apotek möjliggjorde en omfattande utvärdering av tillgången till läkemedel i förutom tillståndsuppdrag också i produktionen av lägesbilden. Från och med maj producerade Fimea en lägesbild av tillgången till läkemedel varje vecka.

Uppföljningen av tillgången till läkemedel och undantags-, special- och obligatoriska lagringstillstånd som omfattas av Fimeas verksamhetsområde vid störningar i tillgången var i specialberedskap nästan hela 2020. 

Man förberedde sig på exceptionella problem med tillgången genom att förstärka tillståndsprocesserna. Antalet tillstånd som behandlades ökade särskilt i början av COVID-19-pandemin. Behovet av obligatoriska lagringstillstånd ökade ännu under sommaren, men i slutet av året kunde importörerna bättre förbereda sig på efterfrågan. 

Den ökade efterfrågan ledde till en ökad mängd restnoteringar

År 2020 anmäldes flera restnoteringar till läkemedel till Fimea än under tidigare år. (tähän kuva saatavuushäiriöilmoitusten määrästä vuosina 2015-2020). Antalet anmälningar om störningar i tillgången ökade med cirka en fjärdedel jämfört med året innan, men ökningen i det totala antalet berodde till stor del på den ökade nationella efterfrågan efter förklaringen av undantagsförhållanden i början av året. 

Trots att det har förekommit störningar i tillgången under coronakrisen, har situationen i tillgången till läkemedel varit god jämfört med många andra länder. Här har de obligatoriska läkemedelslagren fungerat som en god buffert, eftersom en del av de viktiga läkemedlen som behövs i sjukhus- och intensivvården är läkemedel som omfattas av lagringsskyldigheten. Vårt unika system för obligatorisk lagring har också väckt intresse i flera EU-länder. 

Innehavarna av försäljningstillstånd ålades att meddela orsaken till störningen i sina anmälningar om störningar i tillgången från och med början av 2020. Ökningen i efterfrågan och problem med produktionskapaciteten framhävdes som orsaker till störningar i tillgången. 

Granskat enligt läkemedelsgrupp fanns det mest störningar i tillgången till läkemedel som påverkar nervsystemet samt läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar. Den relativa andelen läkemedel för sjukdomar i andningsorganen (ATC-grupp R) av alla anmälningar om störningar i tillgången ökade betydligt. Det totala antalet anmälningar om störningar i tillgången till läkemedel för sjukdomar i andningsorganen ökade 123 % jämfört med 2019. 

Största delen av störningarna i tillgången anmäls fortfarande till Fimea antingen under samma dag som störningen i tillgången börjar eller efter att störningen börjat (bild på begynnelsetidpunkt som diagram). 

Uppgifterna om anmälningarna om störningar i tillgången till läkemedel publiceras i Fimeas läkemedelssöktjänst och i en separat söktjänst för restnoteringar. Från och med december 2020 har en del av uppgifterna i anmälningarna om störningar i tillgången (t.ex. inlednings- och slutdatum för restnoteringen) också funnits tillgängliga per preparat som öppna data. Öppna data möjliggör utnyttjande av uppgifterna i olika datasystem. Öppna data i anmälningarna om störningar i tillgången har redan börjat användas i datasystemen av aktörer inom social- och hälsovården.