Ekonomi 2020

Börskurva.
© GettyImages/Avalon_Studio

År 2020

Intäkter från avgiftsbelagd verksamhet  25,8 M€
Projektfinansiering

0,4 M€

Budgetfinansiering 7,0 M€
Utgifter

28,0 M€

Personalens årsverken 278 årverken

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten 108 % (inkl. offentligrättsliga prestationer och prestationer enligt separat lag).

Av Fimeas finansiering är 85 % intäkter från klientavgiften och 15 % av finansieringen kommer från statsbudgeten. År 2020 var Fimeas verksamhetskostnader 28 milj. euro, varav personalkostnadernas andel var 74 %. År 2020 var finansieringsmässigt exceptionell för Fimea på grund av tilläggsarbetet och inkomstbortfallen som orsakades av pandemin. På grund av detta beviljades Fimea 1,9 milj. euro i tilläggsbudgeten 2020. 

Av den avgiftsbelagda verksamheten var andelen offentligrättsliga prestationer 91 %, som huvudsakligen består av intäkter från försäljningstillståndsverksamhet för läkemedelspreparat, 21,5 milj. euro. Resterande cirka 2,1 milj. euro är tillstånds- och inspektionsavgifter för apotek, läkemedelsfabriker och läkemedelspartier. De offentligrättsliga prestationerna ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt så att intäkterna från deras skötsel motsvarar kostnaderna för deras skötsel. År 2020 var Fimeas kostnadsmotsvarighet i de ovan nämnda prestationerna 105 %, dvs. intäkterna var cirka 1,2 milj. euro större än kostnaderna. 

En stor del av Fimeas finansiering kommer från utländska läkemedelsbolag när de ansöker om försäljningstillstånd för läkemedelspreparat. Utvärderingen av läkemedelspreparat koncentreras i allt högre grad till Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som delar ut uppgifterna till nationella myndigheter i olika länder. Uppdrag som EMA anvisar ger Fimea en årlig inkomst på 4–5 milj. euro.  

Prestationsintäkterna enligt separat lag är s.k. kvalitetskontrollavgifter för apotek, läkemedelsfabriker och läkemedelspartier. Med dessa intäkter finansieras verksamheten av Fimeas laboratorium. 

Övriga intäkter är intäkter från samfinansierad verksamhet från internationell och nationell verksamhet.