Patientrådet skapar ny interaktion mellan patientorganisationerna och Fimea

Fyra personer sitter vid ett skrivbord i ett mötesrum.
© GettyImages/skynesher

Läkemedelsanvändarna och patientorganisationerna som representerar dem har varit med i det nationella läkemedelsinformationsnätverket som koordineras av Fimea sedan början av 2012.  Också Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har en lång tradition inom patientorganisationssamarbete. Genom EMA fick Fimea vägledning och uppmuntran för att starta sin egen ämbetsverksspecifika verksamhet. På samma sätt har det svenska läkemedelsverket redan haft ett patient- och konsumentråd sedan 2017. 

Startskottet för Fimeas patientråd var ett diskussionstillfälle som ordnades i juni 2019, där Fimea utredde intresset av patient- och handikapporganisationer för verksamheten av det nya rådet som skulle grundas.

En av organisationernas uppgifter är förmedla information i sina egna kanaler till målgrupperna och för detta behöver de tillförlitlig läkemedelsinformation samt tydliga och begripliga meddelanden. Coronapandemin har ökat medborgarnas intresse för läkemedelsbehandlingar allt mer, och kommunikation i rätt tid samt dess kvalitet är betydande.

Målet för Fimeas patientråd är att öka dialogen och informationsförmedlingen mellan patientorganisationerna och Fimea.  Patientrådets verksamhet fokuseras i främsta hand på öppnandet av ämbetsverkens verksamhet och uppgifter samt hörandet av patientorganisationer.

Den första mandatperioden inleddes i skuggan av coronapandemin

Rådets första tvååriga mandatperiod inleddes i januari 2020. 15 representanter från patientorganisationer och Fimeas ämbetsmän från varje process vid ämbetsverket deltar i verksamheten.

Patientrådets första sammanträdande ordnades i mars 2020. Mötet måste ändras till att hållas på distans på grund av coronapandemin och ikraftträdandet av rekommendationerna för distansarbete. Aktuella teman under mötet var Fimeas roll i coronapandemin och de redan långvariga störningarna i tillgången till läkemedel.

Rådets andra möte ordnades i oktober 2020. Teman under mötet var läkemedlets stig från försäljningstillstånd till kunden, Fimeas kommunikation och aktualitetsöversikten över coronapandemin i fråga om näs- och munskydd, kirurgiska masker och coronavirustest. I mötets förhandsuppgifter fick organisationerna fundera på och ta upp sina synpunkter om hur Fimea bättre kunde kontakta och betjäna olika patientgrupper.

Rådet verkar också mellan mötena. Rådets sammanträdanden planeras med beaktande av medlemmarnas önskemål och behov. För planeringsarbetet utses en smågrupp med både Fimeas experter och medlemmar i patientorganisationerna som representanter. Smågruppens sammansättning varierar enligt mötenas teman.

Sommaren 2020 fick Fimea värdefull, direkt respons från rådets patientorganisationer om innehållen i webbplatsens avsnitt Läkemedelsinformation för allmänheten. Avsnittet förnyades utifrån responsen under början av hösten och Fimea tackar organisationerna för deras hjälp.

Rådets sammansättning förnyas vartannat år. Målet är att en tredjedel, dvs. cirka fem patients- och handikapporganisationer, utbyts vartannat år. Medlemskapet av samma organisation kan förnyas vartannat år för högst sex år i rad. Man kan ansöka om att delta i rådets verksamhet för perioden 2022‒2023 i september 2021.

Mer information:

Sic! -artikel 4/2020

Fimeas patientråd på webbplatsen

Läkemedelsinformationsnätverket förnyat för den nya strategiperioden 2021-2026

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation grundades 2012 för att verkställa strategin för läkemedelsinformation ”Information för en rationell läkemedelsanvändning – Nuläge och strategi för läkemedelsinformationen fram till 2020”.  Fimea har koordinerat arbetet av läkemedelsinformationsnätverket och varje medlemsorganisation har hämtat med sig sin egen arbetsinsats och sina resurser till nätverket. Nätverket utvärderar sin verksamhet och sina resultat i slutet av strategiperioden. 

Läkemedelsinformationsstrategin och -nätverket har upplevts som väldigt lyckade.  Nätverket för läkemedelsinformation har möjliggjort samarbetet och fungerat aktivt genom att till exempel producera gemensamma Läkemedelsinformation av hög kvalitet-material. I och med läkemedelsinformationsstrategin har bland annat patientorganisationerna identifierats som viktiga samarbetspartner i produktionen och förmedlingen av läkemedelsinformation, vilket har öppnat ett nytt verksamhetsområde och nya samarbetsmöjligheter för organisationerna.

-    Nätverket för läkemedelsinformation har blivit Finlands mest omfattande nätverk inom läkemedelsbranschen, med över 60 organisationer i sju arbetsgrupper. Arbetet anses vara värdefullt och allt flera aktörer har ansökt om att bli del av det förnyade nätverket, berättar nätverkets koordinator Päivi Kiviranta

Läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 publicerades i början av 2021 och nätverkets olika arbetsgrupper inledde sitt arbete i en ny sammansättning. 

Mer information:

Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 (pdf, på finska)

Läkemedelsinformation av hög kvalitet-materialen på Fimeas webbplats 

Utveckling av läkemedelsinformation på Fimeas webbplats