Hållbar välfärd med trygga läkemedel och medicintekniska produkter genom effektiv service

Ett barn och en vuxen som ligger på gräset glada.
© Johnér/Lina Arvidsson

I januari 2020 inledde vi ett strategiskt arbete vars mål var att uppdatera ämbetsverkets riktning, välja verksamhetens tyngdpunkter för de kommande åren och därigenom säkerställa vår förmåga att fungera i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö. Målet med den förnyade strategin var också att öka förståelsen för Fimeas verksamhet och dess roll i myndighetsfältet.

Genast när arbetet inleddes blev vi utmanade av den globala coronapandemin att agera snabbt och förnya oss på många oväntade fronter. Resurserna riktades till krishantering och skapandet av en lägesbild samt ett nära samarbete med andra myndigheter och aktörer inom läkemedelsbranschen. Strategiarbetet fördröjdes, men arbetet slutfördes under hösten.

Expertis är grunden för vår verksamhet

Som grund för uppdateringen av strategin lyssnade vi och frågade i stor utsträckning om både personalens och intressentgruppernas åsikter om vad Fimea borde vara 2025. Personalens kommentarer lyfte starkt fram stärkandet av expertisens mångfald och tillförlitlig informationsproduktion som Fimeas ryggrad. I responsen från intressentgrupperna betonades verksamhetens flexibilitet, reaktionshastighet och utveckling av kundtjänsten.

Flera förändringskrafter, såsom digitaliseringen, global konkurrens, tillgänglighetsproblem, informationsflödet och desinformation utmanar vår traditionella roll och vårt verksamhetssätt. Vår nya strategi fokuserar på utveckling, och målet är att inkludera kundtjänstperspektivet i Fimeas verksamhet som tillstånds- och tillsynsmyndighet, som våra intressentgrupper starkt lyft fram. Som grund för strategin valdes betjänande expertis, smidig och möjliggörande verksamhetskultur samt nationell och internationell genomslagskraft.

”Fimeas grundläggande uppgift förändras inte, utan de strategiska valen betonas så att Fimea kan uppfylla sin uppgift samt samhällets och intressentgruppernas förväntningar på bästa möjliga sätt i 2020-talets verksamhetsmiljö”, betonar Eija Pelkonen, överdirektör. ”Vår vision är att erbjuda hållbar välfärd med säkra läkemedel och medicintekniska produkter genom effektiv service. I enlighet med våra värderingar vill vi vara en effektiv föregångare samt en tillförlitlig och betjänande samarbetspartner.”

Verkställande kräver växelverkan

Från och med början av 2021 börjar det viktigaste arbetet, dvs. verkställandet, varigenom strategin preciseras och konkretiseras. Utvecklingsåtgärderna och deras tidtabell syns i fortsättningen som en del av våra årliga verksamhetsplaner. Strategin granskas ett par gånger i året och uppdateras rullande. 

Våra strategiska mål:

Betjänande expertis

  • Vi identifierar våra tjänster och stärker våra processer.
  • Vi förnyar servicekanalerna.
  • Vi förstärker kulturen av betjänande expertis och växelverkan med intressentgrupperna.

Smidig och möjliggörande verksamhetskultur

  • Vi optimerar våra sätt att agera inför framtiden.
  • Vi fastställer principerna för ledarskap.
  • Vi fastställer målsättningarna för personalens utveckling.

Nationell och internationell växelverkan

  • Vi fastställer målen, verksamhetssätten och prioriteringarna för nationell och internationell påverkan.
  • Vi är finländarnas primära källa för läkemedelsinformation.

Strategi (fimea.fi)