Fimea anses vara en tillförlitlig expert

Tre uttryckssymboler som kommunicerar olika känslotillstånd. Fingret pekar på en leende uttryckssymbol.
© GettyImages/Urupong

Fimea klarade sig bättre än genomsnittet i förvaltningsområdets gemensamma ryktesenkät som gjordes för våra intressentgrupper. Fimea var förvaltningsområdets främsta grupp vid bedömningen av expertis, tillförlitlighet, effektivitet och rättvisa. Särskilt bra utvärderingar fick Fimea av intressentgrupperna om kommunikationens tillförlitlighet samt om informationens kvalitet, tydlighet och begriplighet.

Intressentgrupperna gav särskilt beröm för Fimeas proaktivitet och utvecklingsvilja. Enligt dem som svarade på enkäten har ämbetsverket lyckats utvecklas i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö. Fimeas roll som förmedlare av tillförlitlig information anses öka i synnerhet nu när till exempel vaccin och tillgången till läkemedel ständigt är ett samtalsämne även i offentligheten.

Respondenterna ansåg att det finns något att förbättra särskilt i fråga om mod och interaktion. Intressentgrupperna önskar att Fimea i högre grad än tidigare skulle föra med sig sin sakkunskap i samhällsdebatten.

Intressentgrupperna önskade i huvudsak kontakt och kommunikation via e-post, webbsidor, meddelanden och nyhetsbrev.

Undersökningen genomfördes av kommunikationsgruppen inom SHM:s förvaltningsområde i september-november 2021 och genomfördes av Aula Research. Enkäten besvarades av sammanlagt 1086 personer. Till målgruppen hörde cirka 6 000 representanter för intressentgrupper, bland annat yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, näringsidkare, forskare, organisationer, politiker, medier och andra myndigheter.