Användningen av databasen Medicin75+ inom hälso- och sjukvården främjar läkemedelssäkerheten för äldre 

Logotyp.

Syftet med den nationella databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid läkemedelsbehandlingen av äldre och förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller klassifikationer (A–D) och rekommendationer för cirka 450 läkemedelssubstanser eller kombinationer av dessa. 

Klass Klassens förklaring
A (grön) Läkemedlet är lämpligt för åldringar. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre patienter. Åldersförändringar orsakar inga förändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet. Biverkningsprofilen avviker inte från yngre patienter.
B (grå) Obetydliga forskningsbevis, föga erfarenhet av bruk eller obetydlig effekt hos åldringar.
C (gul) Lämpar sig med förbehåll för åldringar. Läkemedlet kan användas med eftertanke. Vid användningen ska åldersförändringars effekt på läkemedelsdosen eller dosintervallet beaktas. Också njurfunktionens effekt på läkemedelsbehandlingen ska beaktas. Användningen av läkemedlet kan vara förknippad med en betydlig risk för biverkningar eller interaktioner.
D (röd) Undvik bruk på åldringar. Risken för biverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Läkemedlet kan användas i specialfall eller som ett engångsfenomen.

Läkemedelsrekommendationerna grundar sig på en gemensam bedömning av arbetsgruppen som sammanställts av yrkesutbildade inom läkemedelsbehandlingen av åldringar. Arbetsgruppen omfattar bland annat geriatriker, provisorer och sakkunniga inom farmakologi från olika delar av Finland. Vid bedömningen utnyttjas internationella rekommendationer, databaserna för biverkningsrisker och interaktioner samt nyaste forskningsdata.

Databasen är i första hand avsedd för yrkesutbildad hälsovårdspersonal. Databasen är också tillgänglig för läkemedelsanvändare och deras närstående avgiftsfritt via Fimeas söktjänst för läkemedel på finska, svenska och engelska  

Användningen av information från Medicin75+ i hälso- och sjukvården främjades på olika sätt

Under 2020 satsade Medicin75+-arbetsgruppen särskilt på att förbättra databasens innehåll och uppdateringsprocess samt på att främja användningen av databasen inom hälso- och sjukvården. 

Den mest betydande reformen var integrationen av den tidigare Medicin75+-söktjänsten till en del av Fimeas allmänna läkemedelssöktjänst. Tack vare reformen blir Medicin75+-rekommendationen synlig vid alla sökningar i Fimeas läkemedelssöktjänst, vilket ökar databasens synlighet och användning. Yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kan använda databasen också via Duodecims läkemedelsdatabas under Vanhus ja lääke. I apotek används databasen i sin tur via Apotekarförbundets Salko-databas.

Arbetsgruppen har samarbetat och samarbetar nationellt med applikationsutvecklare som varit intresserade av att integrera databasen till en del av de program för läkemedelsbehandling som de utvecklar.  

Databasen görs också mer känd genom kommunikation. Under året utarbetade vi nationella och internationella artiklar, varav en del redan har publicerats och en del publiceras nästa år på grund av utvärderingsprocesserna. 

Goda erfarenheter av Medicin75+ inom hälso- och sjukvården

Databasen Medicin75+ har visat sig vara ett snabbt och användarvänligt verktyg som yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården använder aktivt för att säkerställa läkemedelssäkerheten. Databasen är tydlig och ger sammanfattad information om lämpligheten av läkemedel för åldringar. 

Utifrån responsen som vi fått stöder användningen av databasen Medicin75+ det kliniska beslutsfattandet vid läkemedelsbehandlingen av äldre inom hälso- och sjukvården och förbättrar läkemedelssäkerheten inom primärvården.

”Jag arbetar som avdelningsfarmaceut vid KYS och använder databasen Medicin75+ dagligen i mitt arbete. Medicin75+ är tydlig, tar ställning och motiverar varför ett läkemedel rekommenderas eller inte rekommenderas för äldre. Alltid när jag antecknar mina anmärkningar till läkare, lägger jag också fram Medicin75+-databasens rekommendation. Hos oss använder yrkesutbildade inom farmakologi Medicin75+-databasen flitigt vid säkerhetskontroller av medicineringar. 

Enligt min erfarenhet använder andra yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården databasen endast slumpmässigt. Medicin75+-databasens rekommendation syns i dagens läge också i Terveysportti direkt vid läkemedlet, vilket har underlättat dess användning. Jag tycker att databasens användning borde ökas allt mer inom hälso- och sjukvården för att förbättra läkemedelssäkerheten för äldre.”

- Anu Ahonen, avdelningsfarmaceut, KYS