Strukturen av Fimeas finansiering 2020

   Utfall
2018
1 000 €
Utfall
2019
1 000 €
Utfall
2020
1 000 €
Uppskattning
2020
1 000 €
Verksamhetsutgiftsanslag totalt 4 841 3 752 7 019 5 104
  • verksamhetsutgiftsanslag
4 811 3 282 5 104 5 104
  • Tilläggsbudgetproposition mom. 30.02.06
30 470 1 915 -
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten totalt 24 147 23 904 25 749 25 072
  • offentligrättsliga prestationer
22 171 21 715 23 605 22 742
  • företagsekonomiska prestationer
18 13 9 0
  • prestationer enligt separata lagar
1 958 2 176 2 135 2 080
Övriga intäkter 338 190 416 250
Kontoavskrivningar - -55 -13 -
Överförd från tidigare år 3 879 4 841 2 768 0
Totalt 33 205 32 632 35 939 30 176