Fallexempel: Utveckling av en applikation som följer upp konsumtionen av antimikrobiella läkemedel

En människa går över filmarkeringar/pilar som målats på asfalten.
© GettyImages/Zbynek Pospisil

Resistens mot antimikrobiella läkemedel (antibiotikaresistens), och särskilt vad gäller gramnegativa bakterier, är ett allvarligt hälsohot. Fimea vill också reagera och vara med och hantera denna tysta pandemi.

Från och med februari 2023 började begränsningarna i användningen av antimikrobiella läkemedel för djur tillämpas inom hela EU i och med EU:s nya lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel som trädde i kraft 2022. Världshälsoorganisationen (WHO) har gett en global uppmaning att skapa nationella åtgärdsprogram (NAP) för att hantera antimikrobiell resistens, och EU har krävt att EU/EES-länderna vidtar åtgärder för gemensam hälsa (One Health) för att hantera resistensproblemet. Inom EU har antimikrobiell resistens identifierats som en tyst pandemi, och man bör aktivt söka metoder för att hantera den, eftersom 35 000 människor dör på grund av resistenta mikrobstammar i EU/EES-länderna varje år. Särskilt resistenta stammar av gramnegativa bakterier, såsom Escherichia colin, ökar dödligheten globalt. Problemet har identifierats redan länge och behandlades till exempel i Fimeas webbtidning Sic! år 2020

WHO följer särskilt upp stammarna av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och cefalosporinresistent E. Coli och förekomsten av dem. Globalt sett ökar förekomsten av båda, men i Finland har resistensläget varit stabilt (situationen 2020). I och med den globala turismen finns det en risk för att situationen kan försämras även i Finland.

Källa: WHO.

Källa: WHO.

Enligt undersökningar har användningen av de vanligaste antimikrobiella läkemedlen minskat i alla åldersgrupper i Finland 2008–2019 (Parviainen m.fl. 2018; Pyörälä m.fl. 2022). Antalet recept på antimikrobiella läkemedel för barn (0–17 år) sjönk med 43 procent åren 2008–2016 och bland vuxna med 26 procent åren 2008–2019. Till exempel minskade användningen av bredspektriga antimikrobiella läkemedel, kinoloner, med 49 procent och användningen av tetracykliner med 39 procent. Även om båda registerundersökningarna visar att Finland har lyckats minska användningen av antimikrobiella läkemedel på ett exemplariskt sätt, ökade antalet gramnegativa E. coli-resistensfall i Finland under uppföljningsperioden.

Fimea arbetar för att hantera antimikrobiell resistens

Fimeas experter på humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel deltar i Finlands nationella expertgrupp för bekämpning av antimikrobiell resistens (MTKA). Gruppen har publicerat ett åtgärdsprogram för att hantera antimikrobiell resistens 2017–2021 och den håller som bäst på att uppdatera programmet. I åtgärdsprogrammet fastställs till exempel olika ämbetsverks ansvar för att bekämpa problemet. Fimeas roll är att följa upp uppgifterna om förbrukningen av antimikrobiella läkemedel. 

År 2022 började Fimea i samarbete med FPA utveckla en applikation som följer upp konsumtionen av antimikrobiella läkemedel. Målet är en offentlig applikation som grundar sig på Kanta-Receptcentrets recept- och expedieringsuppgifter samt på uppgifterna i Fimeas partiförsäljningsregister. Applikationen gör det möjligt att följa upp och utvärdera en ansvarsfull användning av antimikrobiella läkemedel nationellt och regionalt i välfärdsområdena. Dessutom innehåller applikationen en specifikation av uppgifter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel på sjukhus och inom öppenvården. En minskad användning av antimikrobiella läkemedel verkar inte korrigera resistensproblemet, åtminstone inte i fråga om gramnegativa bakterier, men uppföljningen av konsumtionsuppgifterna ger ändå viktig information om i vilken utsträckning antimikrobiella läkemedel används nationellt. Planeringen och utvecklingen av applikationen för uppföljning av förbrukningen av antimikrobiella läkemedel inleddes 2022. Målet är att applikationen ska vara klar före utgången av 2023 och att den tas i bruk i välfärdsområdena under 2024.

Planeringen och utvecklingen av applikationen för uppföljning av förbrukningen av antimikrobiella läkemedel inleddes 2022. Målet är att applikationen ska vara klar före utgången av 2023 och att den tas i bruk i välfärdsområdena under 2024.

Applikationen för receptbelagda läkemedel som utvecklades i samarbete mellan FPA och Fimea 2021 ger information om mängden köpta läkemedel och kostnader enligt läkemedelsgrupp. Kostnaderna för antimikrobiella läkemedel sjönk 2020–2021 på grund av specialåtgärderna under covid-19-pandemin, men ökade till och med över nivån 2019 efter att specialåtgärderna i anknytning till covid-19 upphörde år 2022. Datan i applikationen med läkemedelsinformation gäller endast läkemedel inom öppenvården som ersätts av FPA, vilket innebär att den nya applikationen för antimikrobiella läkemedel ger ett betydande nytt verktyg för uppföljning av konsumtionen.

Inköpskostnaderna för antimikrobiella läkemedel inom öppenvården sjönk under coronapandemin, men ökade igen 2022.
Källa: FPA:s och Fimeas läkemedelsdataapplikation (FPA:s faktaportal).

Fimea övervakar också att väsentliga medicintekniska produkter för hantering av antimikrobiell resistens överensstämmer med kraven (till exempel laboratorietest för diagnostisering av bakterieinfektioner som kräver antibiotika, produkter som innehåller antimikrobiella komponenter och personlig skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården).