Fimean jalanjälki - sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu

© GettyImages/PeopleImages

Vastuullisuustyössä jalanjäljellä tarkoitetaan sitä suoraa vaikutusta, joka organisaation toiminnalla on ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Fimea pyrkii pienentämään toiminnastaan aiheutuvia negatiivisia sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Sosiaalinen vastuu

Vuorovaikutustaitojen ja dialogisuuden kehittäminen. Fimea on viime vuosina panostanut henkilöstön vuorovaikutustaitojen ja dialogisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä ja turvallinen työpaikka. Fimean strateginen tavoite “Palveleva asiantuntijuus” korostaa myös työkavereiden auttamista ja asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä.

Valmentava työote. Vuonna 2023 Fimeassa aloitettiin valmentavan työotteen koulutus koko henkilöstölle. Tavoitteena oli oppia soveltamaan valmentavaa työtapaa arjen vuorovaikutustilanteissa, lisätä yhteistyötä yli yksikkörajojen ja vahvistaa paikkakuntakohtaista yhteisöllisyyttä. Valmennusta jatketaan vuonna 2024.

Henkilöstön voimavarojen tukeminen. Lisääntynyt työmäärä ja etätöiden yleistyminen korostivat henkilöstön voimavaroista huolehtimisen tärkeyttä. Fimea järjesti esihenkilöfoorumeita, joissa käsiteltiin työkyvyn johtamista ja haastavien tilanteiden puheeksi ottamista. Työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia jatkettiin työntekijöiden terveyden edistämiseksi. Vuonna 2023 toteutetussa Valtion henkilöstötutkimuksessa työtyytyväisyys nousi hieman edellisvuodesta.

Fimealle on tärkeää mahdollistaa monipaikkainen työ ja työllistäminen useilla paikkakunnilla. Monipaikkaisuus tarjoaa mahdollisuuden valita parhaiten tehtävään sopiva hakija riippumatta siitä, missä päin maata hän asuu. Fimea myös tarjoaa mielellään tulevaisuuden asiantuntijoille palkallisia harjoittelupaikkoja valtion virastossa. Vuonna 2023 Fimeassa oli käynnissä useita IT-kehitysprojekteja. Projektien kilpailutuksissa Fimean yhtenä ehtona oli, että niihin osallistuu aina myös juniorikoodari, joka on vasta aloittamassa työuraansa.

Kuvan sisältö saavutettavassa muodossa erillisessä pdf:ssä ohessa.
Fimean henkilöstötunnuslukuja vuodelta 2023 (kuva saavutettavassa muodossa, pdf).

Ekologinen vastuu ja taloudellinen vastuu

Fimeassa on laajat etätyöoikeudet, joka vähentää esimerkiksi työmatkoihin liittyviä päästöjä ja toimistorakennusten energiankulutusta. 

Myös etätarkastukset ovat pysyvästi osa Fimean työkalupakkia paikan päällä tehtävien tarkastusten rinnalla. Kuten koko tarkastustoiminta, myös etätarkastuskohteiden valinta perustuu riskinarviointiin ja tarkastusmenetelmän valinta on tarkoin ohjeistettu tarkastuksen tavoitteet huomioon ottaen.

Fimea kiinnittää huomiota matkustamisen ympäristövaikutuksiin ja noudattaa valtion matkustusstrategiaa. Strategiassa korostetaan ympäristövastuullisuutta vähentämällä matkustamisen määrää, suosimalla ympäristöystävällisiä matkustustapoja ja sisällyttämällä päästövaikutukset osaksi matkustuksen kokonaiskustannusten arviointia.

Fimea jatkoi palveluprosessien kehittämistä ja digitalisointia toteuttaen lukuisia kehitysprojekteja, joiden yhteydessä uudistettiin järjestelmiä ja kehitettiin sähköisiä asiointipalveluja. Esimerkiksi lääkevalmisteiden saatavuushäiriöiden ja haittavaikutusten ilmoittaminen uudistui ja samoin otettiin käyttöön uusi lääkinnällisten laitteiden toimija- ja laiterekisteröinnin sähköinen asiointi. Useiden IT-kehitysprojektien tavoitteena on ollut manuaalisen työn ja usean rinnakkaisen järjestelmän yhtäaikaisen käytön väheneminen ja sitä kautta myös työtyytyväisyyden lisääntyminen. Prosessien sähköistäminen näkyy myös siinä, että kirjepostilähetykset ovat vähentyneet 70 prosenttia vuodesta 2022 ja myös kopiopaperin käyttö on samalla vähentynyt. Arviolta noin 90 prosenttia Fimean palveluista on digitalisoitujen palvelujen piirissä ja enintään 10 prosenttia toteutuu perinteisen kirjepostin tai puhelinpalvelujen avulla.

Vuonna 2022 käynnistettyä pilvisiirtymää edistettiin suunnitelmallisesti julkisen sektorin linjausten mukaisesti siirtämällä käytössä olevia järjestelmiä julkipilveen ja kehittämällä uusia pilvipohjaisia ratkaisuja. Fimea siirsi 16 IT-palvelua pilveen vuoden 2023 aikana. Verrattuna perinteisiin konesaleihin, pilvipalvelut parantavat Fimean IT-palvelujen tehokkuutta, joustavuutta ja vastuullisuutta:

  • Ympäristöystävällisyys. Pilvipalvelut mahdollistavat Fimean hyödyntämän palvelinkapasiteetin tehokkaamman käytön, mikä vähentää energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.
  • Tietoturva. Pilvipalveluntarjoajat panostavat tietoturvaan, ja infrastruktuuri on paremmin suojattu kuin perinteisissä konesaleissa.
  • Kustannussäästöt. Pilvipalvelut ovat kustannustehokkaita: Fimea maksaa vain käytöstä eikä tarvitse ylläpitää ylimääräistä kapasiteettia tai omaa infrastruktuuria. Myös kehittämisen kustannuksia pystytään laskemaan kilpailulla, kun pilvipalveluiden kehittäjiä on markkinoilla enemmän saatavilla. 
  • Seurattavuus. Pilvipalvelut tarjoavat tarkemman seurannan kapasiteetin hyödyntämiseen. Lisäksi palveluntuottajilta saadaan suosituksia, kuinka Fimea voi käyttää pilvipalveluja ekologisemmin.

Toimitiloista aiheutuvaa negatiivista ympäristövaikutusta Fimea pyrkii pienentämään toteuttamalla valtion toimitilastrategiaa. Esimerkiksi toimitilojen käyttöä on tehostettu siirtymällä Senaatin hallinnoimiin valtion yhteiskäyttöisiin toimitiloihin niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Vuonna 2023 Fimea toimi yhteiskäyttöisissä toimitiloissa Kuopiossa ja Tampereella (Senaatin yhteiskuntavastuuraportti: Yhteiskuntavastuu). Lisäksi Senaatti käynnisti Turun Virastotalon yhteisen työympäristön suunnitteluhankkeen, jossa Fimea on mukana. Myös Oulussa on käynnissä yhteisen työympäristön hanke. Fimea on osallistunut Senaatin energiansäästöohjelmaan (Astetta alemmas -kampanja) kaikissa toimipisteissään.

Fimean rahoitus muodostuu pääasiassa lääkealan toimijoiden asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksut sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostivat vuonna 2023 noin 87 prosenttia viraston kokonaisrahoituksesta. Jäljellä oleva kymmenen prosenttia on valtion budjetista rahoitettavaa toimintaa, sekä kolme prosenttia EU:sta ja ministeriöstä saatua projektirahoitusta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 antaa kattavan kuvan Fimean taloudesta.

Julkisten hankintojen suorittaminen hankintalain ja Fimean hankintasäännön puitteissa ovat osa taloudellista, ekologista ja sosiaalista vastuuta. Fimea hyödyntää hankinnoissaan ensisijaisesti julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kilpailuttamia puitejärjestelyitä. Yhteishankinnat ovat tehokas tapa toteuttaa hankintastrategiaa ja edistää julkishallinnon vastuullisuutta. Fimean sisäisessä hankintaohjeistuksessa on mukana vastuullisuusnäkökulma. Kilpailutuksiin osallistuvilta toimittajilta edellytetään, että yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti: tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa sekä noudattavat ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteita.

Vastuullisuusraportin laatiminen

Tämä vastuullisuusraportti on laadittu kuvaamaan Fimean toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta kestävään kehitykseen. Valtiokonttori ohjeistaa kaikkia valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia raportoimaan kestävää kehitystä edistävästä työstään valtionhallinnon yhteisen viitekehyksen avulla. Raportit laaditaan kalenterivuosittain. Vastuullisuusraportoinnin kehyksenä toimii Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030), jossa on asetettu 17 tavoitetta. Fimean vastuullisuusraportin keskiössä ovat omalla toiminnalla aikaansaadut vaikutukset tunnistettuihin tavoitteisiin. Fimeassa toimii vastuullisuustyöryhmä, mutta vastuullisuustyöhön osallistuu aktiivisesti myös Fimean henkilöstö. Valtionhallinnon vastuullisuusraportteihin ja kestävän kehityksen tunnistettuihin tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin tutkihallintoa.fi -sivustolla. Valtion päästöarviot ovat toistaiseksi vain viranomaiskäyttöön.