Ylijohtajan katsaus ja Fimean vastuullisuuslinjaukset

Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. 

Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa, johon kuuluvat Euroopan komission ja Euroopan lääkeviraston lisäksi kansalliset lääkevalvontaviranomaiset. EU:n lääkevalvontaverkostossa on monia yhteisiä menettelyjä ja prosesseja, joita edistetään kansallisista asiantuntijoista muodostuvissa komiteoissa ja työryhmissä. Niissä Fimea toimii omien asiantuntijajäsentensä kautta ja pyrkii strategisilla painopistealueillaan myös vetovastuullisiin ja vaikuttaviin puheenjohtajatehtäviin.

Fimean työn yhteiskunnallinen vastuu pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja tähtää väestön hyvinvoinnin sekä palvelujen turvaamiseen osana sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden sekä lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eläinlääkäreiden tarpeisiin vastaaminen on ensiarvoinen vastuullisuustavoite viranomaistehtävissämme. Fimea on sitoutunut osana koko valtionhallintoa edistämään toiminnassaan globaaleja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG, Sustainable Development Goals, Agenda 2030 -ohjelma), jotka ohjaavat maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä. Fimea on tunnistanut toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta neljä olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi toiminnallaan erityisesti vaikuttaa:

Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

Tavoite 3. Taata tervellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

YK:n Agenda 2030 tavoitteen 2. Ei nälkää -ikoni.   YK:n Agenda 2030 tavoitteen 3 Terveyttä ja hyvinvointia -ikoni.   YK:n Agenda 2030 tavoitteen 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -ikoni.   YK:n Agenda 2030 tavoitteen 12 Vastuullista kuluttamista -ikoni.  

Fimean vastuullisuustyö on kytketty paitsi näihin neljään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiseen myös vuonna 2021 uusittuun Fimean strategiaan. Näiden perusteella muodostetut Fimean vastuullisuuslinjaukset ovat:

Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuuteen vastaaminen

Tuotantoeläinten turvallinen lääkitys, ympäristön suojelu ja kansallisen lääkehävikin vähentäminen 

Innovaatioiden tukeminen ja infrastruktuurin kehittäminen

Lääkkeiden turvallisuus ja luotettavan lääkeinformaation tuottaminen

Fimeassa aloitettiin keväällä 2021 vastuullisuustyöryhmän toimesta vastuullisuuden ja vaikuttavuuden kartoitustyö. Vastuullisuustyöryhmän jäseninä toimivat asiantuntijat Fimean jokaiselta vastuualueelta. Lisäksi ryhmässä on asiantuntemusta hankinnoista ja viestinnästä. 

Toisella raportointikaudella työryhmä päivitti Fimean vastuullisuuslinjaukset, jotta ne vastaavat paremmin valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Työryhmä on kartoittanut sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta että Fimean vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden hallinnonalan virastojen kanssa on myös keskusteltu vastuullisuustyön tavoitteiden edistämisestä yhdessä virastojen tulostavoitteiden kanssa.

Fimean toiminta on vaikuttavaa silloin, kun lääkkeitä käytetään tarkoituksenmukaisesti, ne ovat turvallisia ja kansalaiset osaavat käyttää niitä oikein.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Fimean väliseen tulossopimukseen sisältyy Fimean vaikuttavuuden indikaattorien tuottaminen ja seuraaminen. Fimean strategiassa keskeisiksi toiminnoiksi on nostettu muun muassa lääkkeiden järkevän käytön ja lääkitysturvallisuuden edistäminen sekä lääkekustannusten kasvun hillitseminen. Fimean toiminta on vaikuttavaa silloin, kun lääkkeitä käytetään tarkoituksenmukaisesti, ne ovat turvallisia ja kansalaiset osaavat käyttää niitä oikein. Tämän onnistuessa positiivinen seurannaisvaikutus näkyy myös lääkkeiden kulutuksessa ja lääkekustannuksissa.

Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.
Eija Pelkonen, Ylijohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea