Ylijohtajan katsaus ja vastuullisuus Fimeassa

Vuosi 2023 oli maailmalla monin tavoin turbulentti, kun geopoliittiset jännitteet, pandemian jälkivaikutukset ja taloudelliset haasteet vaikuttivat globaalisti. Samaan aikaan kesäkuussa 2023 Suomi sai uuden hallituksen. Uuden hallitusohjelman kirjaukset tukevat hyvin Fimean vastuullisia tehtäviä ja vahvistavat entisestään, että olemme valinneet vastuullisuuslinjauksemme oikein. 

Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuuden edistäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Uusien lääkehoitojen kehittäminen on nopeaa ja Fimean asiantuntijat antavat oman panoksensa niiden saamiseksi markkinoille. Valvontatyössämme näemme, kuinka tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet ovat ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Mietimme myös omassa roolissamme, miten tekoäly voitaisiin ottaa avuksi arjen sujuvoittamiseen ja helpottamaan työmme tekemistä. 

Vuoden aikana jatkui myös taistelu antibioottiresistenssiä vastaan, jonka uhka koskettaa sekä ihmisten että eläinten terveyttä. Antibioottiresistenssin lisääntymisen myötä terveydenhuoltomme palaisi käytännössä tilanteeseen, jolloin antibiootteja ei vielä ollut keksitty. Myös tässä työssä Fimean asiantuntijat ovat mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä työryhmissä. 
Fimean yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on lääkkeiden järkevä käyttö, jonka näemme osaratkaisuna myös vuosi vuodelta kasvavien lääkekustannusten hillitsemiseen. Lääkehoitojen rationaalisuus heijastuu lääkkeiden kulutukseen, lääkehoitojen onnistumiseen sekä sitä kautta lääkekustannusten pienenemiseen.

Fimean maine on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan teettämän mediabarometrin mukaan korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Fimea toimii tutkimuksen mukaan ”oikein ja vastuullisesti – huomioi yhteiskunnan ja ympäristön”.

Edistämme jatkossakin omalta osaltamme lääkealan vastuullisuutta - tavoitteenamme on kestävä tulevaisuus.

Eija Pelkonen, ylijohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Eija Pelkonen, Fimean ylijohtaja.
© Fimea / Ismo Henttonen

Vastuullisuus Fimeassa

Fimea pyrkii osana koko valtionhallintoa varmistamaan, että yhteiskunta kehittyy kestävällä tavalla YK:n Agenda 2030 -ohjelman mukaisesti. Fimea on tunnistanut toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta neljä olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi toiminnallaan erityisesti vaikuttaa.

YK:n Agenda 2030 tavoitteen 2 Ei nälkää -ikoni.   YK:n Agenda 2030 tavoitteen 3 Terveyttä ja hyvinvointia -ikoni.   YK:n Agenda 2030 tavoitteen 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -ikoni.   YK:n Agenda 2030 tavoitteen 12 Vastuullista kuluttamista -ikoni.  

Fimean työn yhteiskunnallinen vastuu pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja tähtää väestön hyvinvoinnin sekä palvelujen turvaamiseen osana sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden sekä lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eläinlääkäreiden tarpeisiin vastaaminen on ensiarvoinen vastuullisuustavoite viranomaistehtävissämme.

Vastuullisuus on osa Fimean toimintaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja huomioimme vastuullisuusnäkökohdat entisestä vahvemmin toiminnassamme. Tähän vastuullisuusraporttiin olemme koonneet konkreettisia tekoja työstämme ja sen tavoitteista. Käsittelemme näitä neljän YK:n Agenda 2030 tavoitteen ja niiden alatavoitteiden kautta.

Fimean vastuullisuuslinjaukset ovat:

  • Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuuden edistäminen
  • Tuotantoeläinten turvallinen lääkitys, ympäristön suojelu ja kansallisen lääkehävikin vähentäminen 
  • Innovaatioiden tukeminen ja infrastruktuurin kehittäminen
  • Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden turvallisuus ja luotettavan lääkeinformaation tuottaminen

Tietoa Fimeasta

Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen lääkehuollon ja -hoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa, johon kuuluvat Euroopan komission ja Euroopan lääkeviraston lisäksi kansalliset lääkevalvontaviranomaiset. Lisätietoa toiminnasta löytyy Fimean verkkosivuilta.