Överdirektörens översikt och Fimeas riktlinjer för ansvarsfullhet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar läkemedel, medicintekniska produkter, blod- och vävnadsprodukter, biobanker samt utvecklar läkemedelsområdet. Ämbetsverkets uppgifter omfattar tillstånds- och tillsynsuppgifter inom läkemedelsområdet, forsknings- och utvecklingsuppgifter samt produktion och förmedling av läkemedelsinformation i syfte att förbättra läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingarnas effektivitet.

Fimea är en del av det europeiska myndighetsnätverket för läkemedelstillsyn, som utöver Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten även omfattar de nationella läkemedels¬tillsyns-myndigheterna. EU:s nätverk för läkemedelstillsyn har många gemensamma förfaranden och processer som främjas av kommittéer och arbetsgrupper bestående av nationella experter. Fimea är aktiv i dem via egna expertmedlemmar och strävar inom utvalda strategiska prioritetsområden även efter ordförandeuppgifter med ledande ansvar och inflytande.

Det samhälleliga ansvaret i Fimeas arbete grundar sig på våra lagstadgade uppgifter och siktar på att trygga befolkningens välfärd och tjänster som en del av målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Bemötandet av behoven hos dem som använder läkemedel och medicintekniska produkter avsedda för människor och djur, hos social- och hälsovårdspersonal samt hos veterinärer är ett prioriterat mål för ansvarsfullheten i våra myndighetsuppgifter. Fimea har som en del av hela statsförvaltningen förbundit sig att i sin verksamhet främja FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals, Agenda 2030) som styr en globalt hållbar utveckling. Fimea har identifierat FN:s fyra väsentligaste mål för hållbar utveckling med tanke på sin verksamhet och sina intressegrupper och som Fimea särskilt kan påverka genom sin verksamhet:

Mål 2.  Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3. Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Mål 9. Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 12. Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

FN:s Agenda 2030, mål 2: Ingen hunger-ikonen.   FN:s Agenda 2030, mål 3 God hälsa och välbefinnande-ikonen.   FN:s Agenda 2030, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur-ikonen.   FN:s Agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion-ikonen.

Fimeas ansvarsfullhetsarbete är kopplat förutom till dessa FN:s fyra mål för hållbar utveckling även till Fimeas förnyade strategi från 2021. Fimeas riktlinjer för ansvarsfullhet som bygger på dem är:

Bemötande av tillgängligheten till läkemedel och medicintekniska produkter

Säker medicinering av produktionsdjur, skydd av miljön och minskning av nationellt läkemedelssvinn 

Stöd för innovationer och utveckling av infrastrukturen

Läkemedelssäkerhet och produktion av tillförlitlig läkemedelsinformation

Fimea inledde på våren 2021 en kartläggning av ansvarsfullhet och effektivitet på uppdrag av arbetsgruppen för samhällsansvar. Medlemmarna i arbetsgruppen för samhällsansvar utgörs av experter från Fimeas alla ansvarsområden. Därtill har gruppen sakkunskap om upphandling och kommunikation. 

Under sin andra rapporteringsperiod uppdaterade arbetsgruppen Fimeas riktlinjer för ansvarsfullhet så att de bättre motsvarar valda FN:s mål för hållbar utveckling: Arbetsgruppen har kartlagt de indikatorer som beskriver både den samhälleliga slagkraften och Fimeas effektfullhet. Fimea har också i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och andra ämbetsverk inom förvaltningsområdet diskuterat främjandet av ansvarsfullhetsarbetets mål i samband med ämbetsverkens resultatmål.

Fimeas verksamhet är effektfull när läkemedlen används på ett ändamålsenligt sätt, de är säkra och medborgarna kan använda dem på rätt sätt.

I resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och Fimea ingår utvecklande och uppföljning av indikatorer för Fimeas effektfullhet. Som centrala funktioner i Fimeas strategi har man lyft fram bland annat främjandet av en rationell läkemedelsanvändning, främjandet av läkemedelssäkerheten samt begränsningen av prisökningar på läkemedel. Fimeas verksamhet är effektfull då läkemedlen används på ett ändamålsenligt sätt, de är säkra och medborgarna kan använda dem på rätt sätt. Om detta lyckas syns den positiva följdeffekten också i läkemedelsförbrukningen och läkemedelskostnaderna.

Fimeas överdirektör Eija Pelkonen.
Eija Pelkonen, Överdirektör, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea