Tillgänglighetsutlåtande

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea strävar efter att garantera att alla dess webbplatser är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Genom lagen sätts EU:s s.k. tillgänglighetsdirektiv nationellt i kraft (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer).

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen Vuosikertomus.fimea.fi/sv och Vuosikertomus.fimea.fi/sv/ansvarsfullhet.

Fullgörandestatus

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Webbplatsen genomgår en tillgänglighetsauditering under hösten 2023 och eventuella brister korrigeras under år 2024.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande:
Denna redogörelse har utarbetats den 1.3.2023
Utlåtandet baserar sig på Fimeas självutvärdering.

Respons och kontaktuppgifter

Respons på tillgängligheten kan skickas till Fimeas registratorskontor.

Kontaktuppgifter:

[email protected]
PB 55, 00034 FIMEA
Tfn växel 029 522 3341

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten av tjänsten, bör du först påtala bristerna för den aktör som upprätthåller tjänsten. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du påtala detta för tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000