Hållbar välfärd och ekonomi genom förnuftig

Utvecklingsbild av sjukvårdsdata.
© GettyImages/ipopba

Ämbetsverkets roll för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

Enligt FN:s mål för hållbar utveckling är syftet med förebyggande och vård samt hälsofrämjande åtgärder att man ska minska förtida dödsfall på grund av icke-smittsamma sjukdomar med en tredjedel före 2030. Fimea har en viktig roll i säkerställandet av hållbar välfärd och ekonomi i flera av ämbetsverkets uppgifter.

Åtgärder för att uppnå målet

Fimea påverkar myndighetsarbetet med anknytning till styrningen av läkemedelsbehandling, utvecklingen av läkemedelsområdet och fungerar som expert inom läkemedelsområdet i många myndighetsnätverk. Det finns ett behov av mer omfattande och skräddarsydd information än för närvarande som en del av den förnyade styrningen av läkemedelsbehandlingen.

Den information som uppkommer och samlas in vid Fimea är central för hanteringen av patienters läkemedelsbehandling som helhet samt för att rikta läkemedelsbehandlingen till den som drar nytta av den. Fimeas samlade och producerade information om läkemedelspreparat som stöd för en säker och ändamålsenlig användning av dem förbättrar läkemedelsbehandlingens kvalitet och önskade effekter. Dessutom producerar och analyserar Fimea information om användningen av läkemedel och verksamheten inom läkemedelsdistributionen för det samhälleliga beslutsfattandet, vilket stöder jämlikheten och hållbarheten i den offentliga ekonomin. Fimea följer till exempel upp hur ändamålsenlig läkemedelsbehandlingen av äldre är och hur lönsam expedieringen av apotekens läkemedelspreparat är.

Fimea gör utvärderingar av nya läkemedel som stöd för beslutsfattandet om nya läkemedel som anskaffas till sjukhusen. I utvärderingen sammanfattas och utvärderas forskningsrön om läkemedelsbehandlingens nytta, nackdelar, kostnader och kostnadseffektivitet i jämförelse med andra vårdalternativ. Fimeas utvärderingsverksamhet för läkemedelsbehandlingar (Health Technology Assessment, HTA), dess nationella koordination och stödet för anskaffning av läkemedel som används på sjukhus är allt viktigare för samhällets ekonomi. Flera läkemedelspreparat får försäljningstillstånd med mindre forskningsbevis än tidigare och läkemedelsföretagen prissätter i regel preparaten mycket högt.

Numera sprids felaktig information lätt i olika kommunikationskanaler och därför delar Fimea tillförlitlig läkemedelsinformation i olika kommunikationskanaler. Fimea ansvarar till exempel för den nationella läkemedelsinformationsstrategin och koordinerar Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet. Dessutom upprätthåller Fimea en egen patientdelegation och deltar i nätverken vid utvecklingscentralen för klient- och patientsäkerhet. Målet med samarbetet är att producera och förmedla tillförlitlig läkemedelsinformation till olika mål- och intressentgrupper.