En fungerande läkemedelsdistribution

En apoteksarbetare och en kund på ett apotek.
© GettyImages/gorodenkoff

Ämbetsverkets roll för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling

En fungerande läkemedelsdistribution är en central del av garantin för ett hälsosamt liv och välbefinnande i alla åldrar. Fimeas uppgift är att säkerställa att apotekstjänsterna är tillräckliga, att läkemedlen levereras och distribueras säkert samt att priskonkurrensen fungerar för att trygga konsumentens ställning.

Åtgärder för att uppnå målet

Fimea beviljar tillstånd för aktörer inom läkemedelsdistributionen, till exempel apotek. För apotekstjänsternas del är antalet aktörer begränsat och Fimea ansvarar för utvecklingen av apoteksnätverket enligt kundernas behov. Dessutom styr och stöder Fimea aktörerna inom läkemedelsområdet i utvecklingen av tjänsterna.

Genom att förbättra informationens tillgänglighet, omfattning och kvalitet främjar Fimea för sin del en smidig och effektiv läkemedelsdistribution. Genom Fimeas arbete uppstår information som till exempel kan utnyttjas i läkemedelslogistiken och i expedieringen av läkemedel för att utveckla automationen och robotiken. Sådan information fås till exempel genom utvärdering av läkemedelspreparat, säkerställande av läkemedelssäkerhet, olika anmälningar till myndigheterna och hantering av tillgängligheten till preparat.

Fimea utarbetar och upprätthåller en förteckning över utbytbara läkemedel, vilket styr den ekonomiska expedieringen av läkemedel från apoteket. Ämbetsverket stöder ändamålsenlig förstöring av läkemedel, informerar om valet av lämplig förpackningsstorlek samt om köp av läkemedel endast enligt behov. Dessa är metoder för att minska miljöavtrycket från läkemedelsanvändningen.

Genom sitt arbete säkerställer Fimea på olika sätt leveranssäkerheten för läkemedel och styr beredskapen inom läkemedelsförsörjningen. Fimea övervakar till exempel den obligatoriska lagringen av läkemedel, vars syfte är att trygga tillgängligheten till läkemedel i störningssituationer. Fimea förutser också tillgängligheten till läkemedel och medicintekniska produkter som behövs vid olika kriser i Finland och Europa. För att säkerställa att läkemedelsbehandlingen inte avbryts kan Fimea bevilja special- och undantagstillstånd för överlåtelse av läkemedelspreparat för förbrukning i situationer där ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd inte finns tillgängligt i Finland. Dessutom kan Fimea bevilja eller föreslå att social- och hälsovårdsministeriet beviljar tillstånd för läkemedelsföretag att underskrida den obligatoriska lagringen för att trygga en obruten distribution av läkemedelspreparat. Fimea kan också utarbeta förslag till social- och hälsovårdsministeriet om ett tidsbundet behov av att begränsa eller rikta distributionen, försäljningen eller överlåtelsen av ett läkemedelspreparat eller en läkemedelssubstans för förbrukning eller bestämma att läkemedelspreparatet eller läkemedelssubstansen ska prioriteras vid distributionen, om det är nödvändigt för att skydda folkhälsan.