Antal försäljningstillståndsprestationer 2021

Antal försäljningstillståndsprestationer Utfall 2021
Inkomna försäljningstillståndsprestationer 32 487
  • varav referensmedlemsstatsuppgifter
1 818
  • rapporteringsuppdrag inom det centraliserade förfarandet

841

  • parallellrapporteringsuppdrag

875

  • nya ansökningar om försäljningstillstånd referensmedlemsstater

46

  • nya ansökningar om rapporteringsförsäljningstillstånd inom det centraliserade förfarandet

14

  • nya ansökningar om försäljningstillstånd parallellrapportering
5