Ansvarsfullhet vid Fimea - ansvarsrapport 2021

En animerad bild av två personer som ritar ett hjärta på jordklotet.
© GettyImages/Irina Strelnikova

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har till uppgift sköta tillstånds- och tillsynsuppgifter som gäller läkemedel, medicintekniska produkter samt läkemedelsförsörjning, forsknings- och utvecklingsuppgifter inom läkemedelsområdet samt produktion och förmedling av läkemedelsinformation i syfte att förbättra läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingarnas effektivitet. Fimea ansvarar för utvärderingen av läkemedelsbehandlingar och koordinerar samarbetet i anslutning till den. Fimea har också till uppgift att utveckla läkemedelsområdets internationella effektivitet och särskilt samarbeta med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Dessutom sörjer Fimea för den allmänna beredskapen inom läkemedelsförsörjningen i Finland.

Det samhälleliga ansvaret för Fimeas arbete grundar sig på våra lagstadgade uppgifter och siktar på att trygga befolkningens välfärd samt tjänster och förmåner på ett hållbart sätt. Fimea skapar förutsättningar för en oavbruten läkemedelsdistribution samt för tillgången till säkra, effektiva och rimligt prissatta läkemedel och medicintekniska produkter i hela landet. Fimeas mål är att förbättra ändamålsenligheten och lönsamheten i befolkningens läkemedelsförsörjning, främja en rationell användning av läkemedel samt stärka kunskaperna om läkemedel och läkemedelssäkerheten inom social- och hälsovården.

Att svara på behoven hos dem som använder läkemedel och medicintekniska produkter avsedda för människor och djur, social- och hälsovårdspersonal samt veterinärer är ett prioriterat mål för ansvarsfullhet i våra myndighetsuppgifter. Främjandet av välfärden, dvs. den sociala hållbarheten samt miljöns och ekonomins hållbarhet, styr vår utvärderings-, utvecklings-, forsknings- och tillsynsverksamhet.

Ansvarsfullhet som en del av Fimeas strategi

Fimea förnyade sin strategi 2021. Målen i strategin ”Hållbar välfärd med trygga läkemedel och medicintekniska produkter genom effektiv service” är följande:

 • Betjänande expertis
 • Smidig och möjliggörande verksamhetskultur
 • Nationell och internationell växelverkan

I enlighet med strategins mål utvecklar Fimea organisationen och dess verksamhetssätt så att Fimeas expertis och den information som samlas in vid ämbetsverket i stor utsträckning motsvarar olika kundbehov. Vi ville också inkludera ansvarsfullhet i den nya strategin eftersom aktörerna inom statsförvaltningen har en viktig uppgift i främjandet av hållbar utveckling.

Fimea har i sin verksamhet förbundit sig att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, Agenda 2030) som styr en globalt hållbar utveckling. Målen borde uppnås före 2030 och ansvaret för att uppnå detta ligger hos ländernas regeringar. Som en del av samhället vill Fimea genom sin verksamhet både främja uppnåendet av målen (verksamhetens handavtryck) och minska de negativa konsekvenserna för dem (verksamhetens fotavtryck).

Fimea inledde i mars-april 2021 en kartläggning av ansvarsfullhet och effektivitet på uppdrag av arbetsgruppen för samhällsansvar. Ekonomidirektören ansvarade för arbetsgruppen för samhällsansvars arbete. Medlemmar i arbetsgruppen för samhällsansvar var ekonomiförvaltningen samt experter på substansprocesser, utveckling och kommunikation. Syftet var att hitta 3-5 av FN:s mål för hållbar utveckling, vars uppnående mest kan främjas genom Fimeas kärnverksamhet. Kartläggningen genomfördes genom att först per verksamhetsområde undersöka vilken verksamhet enligt delmålen som finns i Fimeas respektive process. Slutligen granskades under vilka av FN:s mål verksamheten koncentreras, i vilka funktioner Fimeas roll är viktig samt var nya möjligheter identifierades. Dessutom inledde Fimea 2021 en expertgrupp för miljöfrågor, som på eget initiativ tar upp frågor om miljökonsekvenser till behandling och för sin del strävar efter att sprida information om läkemedlens miljökonsekvenser.

Fimea identifierade FN:s fyra väsentligaste mål för hållbar utveckling i sin verksamhet och i sina intressentgrupper där Fimea särskilt kan påverka målen:

 • Mål 2. Avlägsna hunger, uppnå livsmedelstrygghet, förbättra näringen och främja hållbart jordbruk.
 • Mål 3. Garantera ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla åldrar.
 • Mål 9. Bygga en hållbar infrastruktur och främja hållbar industri och hållbara innovationer.
 • Mål 12. Säkerställa att konsumtions- och produktionssätten är hållbara.
 • I beredningen konstaterades dessutom att mål 17 samarbete och partnerskap i fortsättningen bör integreras starkare i arbets- och verksamhetssätten.

Fimeas riktlinjer för ansvarsfullhet bildades av FN:s mål och strategi för hållbar utveckling:

 • Hållbar välfärd med säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter
 • Hållbar välfärd och ekonomi genom förnuftig läkemedelsanvändning
 • En fungerande läkemedelsdistribution
 • Effektiv tillsyn